INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SOSYAL MEDYADA İŞVEREN MARKALAŞMASI: DENİZBANK İK VE BANK OF AMERICA GLOBAL CAREERS TWITTER HESAPLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ANALİZ
(EMPLOYER BRANDING IN SOCIAL MEDIA: A QUALITATIVE ANALYSIS ABOUT DENIZBANK AND BANK OF AMERICA GLOBAL CAREERS TWITTER ACCOUNTS )

Author : Tolga ŞENTÜRK  & Murat Can BAŞARAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 69
Page : 1078-1092
    


Summary

Dijitalleşen dünyada ortaya çıkan büyük veri ve bu verinin insan kaynaklarına bakan yönü ister istemez işletmeleri sosyal medyaya ve sosyal medyadan akan verilerin analizine yönlendirmektedir. Bu noktada işletmelerin mevcut çalışanları ile potansiyel çalışan adaylarının işveren markası kapsamında eğilimlerini doğru bir biçimde analiz etmesi ve bu analizler için gerekli veriyi elde edebilmesi önem kazanmaktadır. Çalışmamızda iki bankanın kariyer odaklı kullandıkları Twitter hesaplarının (Denizbank İK ve Bank of America Global Careers) kullanıcılarıyla olan etkileşimleri ve etkileşimden doğan ilişkileri, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmaya dâhil edilen işletmelerin işveren markası stratejileri kapsamında sosyal medya kullanımlarının R programlama dili aracılığıyla analiz edilmesi çerçevesinde diğer araştırmacılara yol gösterici olmak hedeflenmiştir. Araştırma bulguları, doğru veri analizine bağlı olarak yapılan optimizasyonun Twitter hesaplarının etkileşim ve takipçi açsından performansına olumlu etki yaptığını göstermiştir. Bunun tam tersinin uygulandığı durumda takipçi sayısında olmasa da etkileşim boyutunda kayıpların yaşandığı tespit edilmiştir.Keywords
İşveren Markalaşması, Yetenek Çekimi, Sosyal Medya

Abstract

The big data that emerges in the digitalizing world and the part of this data that contains human resources inevitably leads businesses to social media and the analysis of the data flowing from social media. At this point, it becomes important for enterprises to accurately analyze the trends of their current employees and potential employee candidates within the scope of the employer brand and to obtain the necessary data for these analyzes. In our study, the interactions with the users of Twitter accounts used by two companies, Denizbank and Bank of America, and their relationships arising from the interaction, were analyzed using the content analysis method. Within the scope of employer branding strategies of the enterprises included in the study, it was aimed to guide other researchers within the framework of analyzing the social media usage patterns through the R programming language. Research findings have shown that optimization based on accurate data analysis has a positive effect on the performance of Twitter accounts in terms of interaction and followers. In the opposite case, it was found that there were losses in the interactions, although not in the number of followers.Keywords
Employer Branding, Talent Acquisition, Social Media