INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

COVID-19 SÜRECİNDE OKULLARDAENTELEKTÜEL SERMAYE İLE SOSYAL İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN INTELLECTUAL CAPITAL AND SOCIAL INNOVATION IN SCHOOLS DURING COVID-19 )

Author : Elmas Burcu KARATAŞ  & Mustafa MENEKAY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 69
Page : 1196-1205
    


Summary

Mart 2020’de pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada günlük iş yapış pratikleri değişime uğramıştır. Bu değişim, eğitim alanını da etkilemiş ve yüz yüze eğitimin yerini online eğitim almıştır. Ancak online eğitimde öğretmen ile öğrencinin aynı ortamda bulunmaması nedeniyle eğitimin etkinliği tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada okullarda inovasyon ile entelektüel sermaye ilişkisi incelenmiş ve Covid-19 sürecinin öğretmenlerde entelektüel sermaye ve inovasyon algısı üzerinde değişkenlik yaratıp yaratmadığı değerlendirilmiştir. Farklı branşlardan toplam 456 öğretmen ile gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen bulgular, okullarda sosyal sermaye ve inovasyon arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğunu, Covid-19 sürecinde okul yönetiminden destek görmenin ve inovatif yöntemler kullanılmasına izin verilmesinin inovasyon ve entelektüel sermaye algısı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.Keywords
Entelektüel Sermaye, İnovasyon, Sosyal İnovasyon, Covid-19, Eğitim

Abstract

Due to the Covid-19 outbreak, which was declared as a pandemic in March 2020, daily business practices have changed all over the world. This change has also affected the field of education and online education has replaced face-to-face education. However, since the teacher and the student are not in the same environment in online education, the effectiveness of the education has been a matter of discussion. In this study, the relationship between innovation and intellectual capital in schools was examined and it was evaluated whether the Covid-19 process created variability in teachers' intellectual capital and innovation perception. The findings obtained from the research conducted with a total of 456 teachers from different branches show that there is a positive relationship between social capital and innovation in schools and that support from the school management and allowing the use of innovative methods in the Covid-19 process has an effect on the perception of innovation and intellectual capitalKeywords
Intellectual Capital, Innovation, Social Innovation, Covid-19, Education.