INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

COVID -19 SÜRECİNDE EĞİTİM ÇALIŞANLARININ SENDİKAL BEKLENTİLERİNİN SENDİKAL BAĞLILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(ANALYZING THE EFFECTS OF EMPLOYEES UNION EXPECTATIONS ON UNION COMMITMENT LEVELS DURING THE COVID-19 PROCESS PANDEMİC )

Author : Hüseyin SALIK  & Mustafa MENEKAY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 69
Page : 1240-1247
    


Summary

Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, Covid-19 sürecinde sendikanın desteğini yanında hissetmeyenlerin sendikaya sadakatleri, sendika için çalışma isteklilikleri ve sendikal beklentilerinin daha düşük olduğu; sendikalı olmanın önemini daha iyi kavrayanların hem sendikaya inançlarının hem de sendikal beklentilerinin daha yüksek olduğu; sendikanın haklarını koruduğunu düşünenlerin sendikaya karşı sorumluluk ve sendikal beklentilerinin yüksek olduğu, Covid-19 sürecinin sendikal açıdan hayal kırıklığı olduğunu düşünenlerin ve sendikanın kendisini yalnız bıraktığını düşünenlerin sendikal beklentilerinin daha düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca sendikal beklentilerin sendikal bağlılığı pozitif etkilediği de belirlenmiştir.Keywords
Eğitim Çalışanları, Sendika, Sendikal Beklentiler, Sendikal Bağlılık, Covid-19

Abstract

When the findings obtained from the research are examined, it is observed that those who do not feel the support of the union in the Covid-19 process have lower union loyalty, willingness to work for the union, and union expectations; Those who understand the importance of being a union member have higher beliefs and expectations for the union; It has been observed that those who think that the union protects their rights have high responsibilities and expectations towards the union, those who think that the Covid-19 process is disillusionment in terms of the union, and those who think that the union has left them alone have lower union expectations. In addition, it was determined that union expectations positively affect union commitment.Keywords
Education Workers, Union, Union Expectations, Union Loyalty, Covid-19