Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN ADAYLARINA SERBEST YAZMA TUTUM ÖLÇEĞİNİN UYGULANMASI
(THE IMPLEMENTATION OF FREELANCE WRITING ATTITUDE SCALE TO TEACHER CANDIDATES )

Yazar : Bilge BAĞCI AYRANCI    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 14
Sayfa : 1710-1716
329    294


Özet

Özet Yazılı anlatım becerisi kişinin hayatında her alanda önemli bir yere sahiptir. Öğretmenlerin yazılı anlatıma dair tutumları öğrencileri de etkiler. Bu nedenle bu araştırma kapsamında geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının serbest yazmaya karşı tutumları incelenmiştir. Bundan sonraki çalışmalara ışık tutması adına araştırma önemlidir. Türkçe öğretmeni adaylarının serbest yazmaya yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlayan bu çalışma betimsel nitelikte uygulamalı bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın verileri Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden gönüllü 223 öğrenciden sağlanmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının serbest yazmaya yönelik tutumlarını belirlemek için araştırmacı tarafından hazırlanan Eğitim Fakültesi öğrencileri için serbest yazmaya karşı tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcılar serbest yazmanın geliştirilebilir bir yetenek olduğunu düşünmektedirler. Serbest yazmanın kişisel gelişimlerine, iletişim becerilerine (duygu ve düşüncelerini ifade edişlerine) ve yazma becerilerine olumlu katkı sağlayacağı görüşündedirler. Katılımcılar serbest yazma çalışmaları içerisinde olay yazıları yazma, düşünce yazıları yazma ve yazdıklarını başkalarıyla paylaşma bakımından tutum ölçeğinde en düşük puanları almışlardır. Kadın ve erkek katılımcıların cevaplarında anlamlı yönde bir farklılık tespit edilememiştir.Anahtar Kelimeler
Serbest yazma, öğretmen, eğitim, tutum.

Abstract

Written expression skills in each person's life has an important place in the field. Teachers ' attitudes about the written expression also affects students. Therefore the scope of this research is the future teachers of the student teachers free to write in their attitudes. The next, it is important to hold the light to work on behalf of the research. Turkish teacher candidates ' attitudes towards free writing descriptive nature of this study was to identify an applied field research. Students of the Faculty of education of research data of the Bozok University volunteer 223 students. In the research prospective teachers ' attitudes towards writing a release prepared by the researcher to determine, education faculty, students to release the write attitude scale. According to the findings of the research results, the participants can be improved ability of freelance writing. Freelance writing is their personal development, communication skills (to express their thoughts and feelings ) and will provide a positive contribution to the writing skills. Participants what the lowest scores in the work of freelance writing about events, writing about thoughts , and share with others. Men and women differ significantly in the response of the participants direction could not be identified.Keywords
Freelance writing, Teacher, Education, Attitude.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri