INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖĞRETMEN ADAYLARINA SERBEST YAZMA TUTUM ÖLÇEĞİNİN UYGULANMASI
(THE IMPLEMENTATION OF FREELANCE WRITING ATTITUDE SCALE TO TEACHER CANDIDATES )

Author : Bilge BAĞCI AYRANCI    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 14
Page : 1710-1716
444    371


Summary

Özet Yazılı anlatım becerisi kişinin hayatında her alanda önemli bir yere sahiptir. Öğretmenlerin yazılı anlatıma dair tutumları öğrencileri de etkiler. Bu nedenle bu araştırma kapsamında geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının serbest yazmaya karşı tutumları incelenmiştir. Bundan sonraki çalışmalara ışık tutması adına araştırma önemlidir. Türkçe öğretmeni adaylarının serbest yazmaya yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlayan bu çalışma betimsel nitelikte uygulamalı bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın verileri Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden gönüllü 223 öğrenciden sağlanmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının serbest yazmaya yönelik tutumlarını belirlemek için araştırmacı tarafından hazırlanan Eğitim Fakültesi öğrencileri için serbest yazmaya karşı tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcılar serbest yazmanın geliştirilebilir bir yetenek olduğunu düşünmektedirler. Serbest yazmanın kişisel gelişimlerine, iletişim becerilerine (duygu ve düşüncelerini ifade edişlerine) ve yazma becerilerine olumlu katkı sağlayacağı görüşündedirler. Katılımcılar serbest yazma çalışmaları içerisinde olay yazıları yazma, düşünce yazıları yazma ve yazdıklarını başkalarıyla paylaşma bakımından tutum ölçeğinde en düşük puanları almışlardır. Kadın ve erkek katılımcıların cevaplarında anlamlı yönde bir farklılık tespit edilememiştir.Keywords
Serbest yazma, öğretmen, eğitim, tutum.

Abstract

Written expression skills in each person's life has an important place in the field. Teachers ' attitudes about the written expression also affects students. Therefore the scope of this research is the future teachers of the student teachers free to write in their attitudes. The next, it is important to hold the light to work on behalf of the research. Turkish teacher candidates ' attitudes towards free writing descriptive nature of this study was to identify an applied field research. Students of the Faculty of education of research data of the Bozok University volunteer 223 students. In the research prospective teachers ' attitudes towards writing a release prepared by the researcher to determine, education faculty, students to release the write attitude scale. According to the findings of the research results, the participants can be improved ability of freelance writing. Freelance writing is their personal development, communication skills (to express their thoughts and feelings ) and will provide a positive contribution to the writing skills. Participants what the lowest scores in the work of freelance writing about events, writing about thoughts , and share with others. Men and women differ significantly in the response of the participants direction could not be identified.Keywords
Freelance writing, Teacher, Education, Attitude.

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved