INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞ YAPILARINA BİLİŞSEL ÜÇLÜ AÇISINDAN BİR TANILAMA ÇALIŞMASI (MÜHENDİSLİK VE İİBF ÖRNEĞİ)
(A STUDY OF DIAGNOSIS COGNITIVE STRUCTURE OF UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF THE COGNITIVE TRIAD (EXAMPLE OF ENGINEERING AND ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTIES) )

Author : Murat TUNCER  & Ramazan TANAŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2693-2703
    


Summary

Bu araştırmanın genel amacı bilişsel üçlü açısından bir tanılama yapmaktır. Tarama modeline göre yürütülen bu araştırmada veri toplamak amacıyla üç boyuttan oluşan bilişsel üçlü envanteri kullanılmıştır. Araştırma Afyon Kocatepe Üniversitesinin iki fakültesinde öğrenim gören 289 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırma bulgularına göre genel not ortalaması ile bilişsel üçlü envanterinin geneli ve boyut ortalamaları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Araştırmadaki bağımsız değişkenlerden ise sadece öğrenim görülen bölüm açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde görüş farkı belirlenmiştir. Bu bulgulara göre bilişsel üçlü genel akademik başarı ile ilişkilendirilebilir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde bilişsel üçlü açısından yapılacak bir tanılamanın öğrenme yaşantılarını planlama ve yürütmede önemli bilgiler sunacağı düşünülmektedir. Bunun yanında öğrenim görülen bölüm açısından gözlenen anlamlı görüş farkının yürütülen öğretimle ilişkili olup olmadığı, bir başka deyişle bölüm öğrenme yaşantılarının bilişsel üçlüyü ne şekilde geliştirdiği konusunda çalışmalar yapılması gereği ortaya çıkmıştır.Keywords
Bilişsel Üçlü, Üniversite Öğrencileri, Benlik, Betimsel Tarama

Abstract

The general purpose of this research is to make a cognitive triad diagnosis. In this study conducted through survey model, the cognitive triad inventory which consists of three sub-scales was used to collect data. The research was conducted on 289 students studying at two faculties of Afyon Kocatepe University. According to the findings of the research, it has been determined that there are positive and significant relationships between the grade point average and the overall and sub-scale averages of the cognitive triad inventory. Among the independent variables in the study, only department has showed statistically significant difference of opinion. According to these findings, the cognitive triad can be associated with general academic achievement. It is thought that a diagnosis to be made in terms of the cognitive triad in teaching and training activities will provide important information in planning and realizing learning experiences. Besides, it has been revealed that there is a need to study whether the significant difference of opinion which is observed in terms of the department is related to the teaching carried out or not; in other words, how the learning experiences of the department improve the cognitive triad.Keywords
The Cognitive Triad, Self, University Students, Descriptive Survey