INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YERE BAĞLILIK
(URBAN REGENERATION AND PLACE ATTACHMENT )

Author : Doruk Görkem ÖZKAN    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 15
Page : 1881-1887
466    381


Summary

Ülkemizde 1980’lerden itibaren hızlı kentleşme sonucu oluşan kentsel problemler, beraberinde kentsel dönüşüm kavramını gündeme getirmiştir. Fiziki ve çevresel özellikler bakımından değerini yitirmiş, kentten kopmuş alanlar; yenileme, sağlıklaştırma, koruma, yeniden canlandırma, yeniden geliştirme, düzenleme, temizleme, yeniden üretim, kalitenin yükseltilmesi ve soylulaştırma gibi görevler üstlenmektedir. Kentsel dönüşüm fiziksel, sosyal, ekonomik ve yasal boyutları içinde barındırmaktadır. Ülkemizde daha çok fiziksel yenileme olarak algılanan bu süreçte, sosyal boyut oldukça önemlidir. Bu boyutuyla kentsel dönüşümlerde, önemli olan fiziksel çevreyi yenilemekten çok, sosyal yapının yani orada yaşayan kullanıcıların göz önünde bulundurulmasıdır. Yerel bağlamı göz önünde bulundurmayan çalışmalar, sosyal yapıyı olumsuz etkileyerek ilişkilerin, deneyimlerin ve en önemlisi yere bağlılık duygusunun oluşmadığı konumlara dönüşürler. Bu nedenle bu çalışma, kentsel dönüşüm çalışmalarında yere bağlılık duygusu, boyutları ve göstergeleri önemine odaklanmıştır.Keywords
Kentleşme, Kentsel dönüşüm, Yere bağlılık

Abstract

The urban problems that emerged in our country as a result of rapid urbanization since the 1980s brought the concept of urban transformation together. Areas that have lost value in terms of physical and environmental characteristics and are broken from the city; renewal, rehabilitation, conservation, revitalization, redevelopment, improvement, clearance, regeneration, upgrading of qualifications and gentrification. Urban transformation includes physical, social, economic and legal aspects. In this process, which is perceived as more physical renewal in our country, social dimension is very important. In this aspect, in urban transformations, it is important to consider the social environment, ie the users who live there, rather than the physical environment. Studies that do not take into account the local context are transformed into positions where relationships, experiences, and most important sense of belonging do not occur, negatively affecting social construction. For this reason, this study focuses on the importance of attachment feelings, dimensions and indicators in urban transformation studies.Keywords
Urbanization, Urban regeneration, Place attachment

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved