INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PROF. AHMET ATAN'IN RESİMLERİNDE MİSTİK ARAYIŞLAR
(MYSTIC SEEKING IN AHMET ATAN'S PAINTINGS )

Author : Mustafa DİĞLER  & Rasim SOYLU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2805-2815
    


Summary

Bu çalışmada yakın bir zamanda ebediyete uğurladığımız Prof. Ahmet Atan’ın özgün resim çalışmaları mistik yönüyle incelenmiştir. Atan, çağdaş Türk sanatında milli dinamiklere dayanan, aydın ve özgün düşünen, özenli ve yerel kaynaklarla beslenen bir akademisyen ve sanatçı olmuştur. Yaşamı boyunca eğitime ve sanata verdiği emek kadar sanatçıların toplumsal güvenceye kavuşturulması gereğini duyurmaya yönelik etkinliklerde de görev almıştır. Ahmet Atan ressamlığı, sanatçı ve akademisyen kişiliği ile çağdaş Türk sanatının aktif üyeleri arasında yer almıştır. Resim çalışmaları başlangıçta sosyal realizm akımı ile çıkış yapmış daha sonra mistik arayışlarla kendine has üslubunu geliştirmiştir. Eserlerinde biçimler ve figürler, özgün ve bireysel bir anlatım halinde sanatın evrensel plastik dilini ustaca kullanarak milli bir yaklaşım ortaya koyar. Onun resimlerinde kuşlar, arılar, böcekler ve kalpleri çağrıştıran ulusal ve evrensel imler yöresellikten evrenselliğe doğru mistik bir yüceliş oluşturmaktadır. Bu çalışmada literatür taraması ile yıllar öncesinde Ahmet Atan Hoca ile yapılan mülakatlardan yararlanılmıştırKeywords
Ahmet Atan, Mistisizm, Çağdaş Türk Resmi, Soyutlama

Abstract

In this study, Prof. Ahmet Atan's original painting works will be examined in terms of mystical aspects. Atan has become an academic and artist based on national dynamics in contemporary Turkish art, an intellectual and original thinker, attentive and nourished by local resources. Throughout his life, he took part in activities aimed at announcing the need for artists to be provided with social security, as well as the effort he gave to education and art. Ahmet Atan has been among the active members of contemporary Turkish art with his painting, artist and academic personality. His painting works initially debuted with the social realism movement and later developed his unique style with mystical pursuits. In his works, forms and figures reveal a national approach by skillfully using the universal plastic language of art in an original and individual expression. National and universal signs evoking birds, bees, insects and hearts in his paintings form a mystical exaltation from locality to universality. In this study, literature review and interviews with Ahmet Atan years ago will be usedKeywords
Ahmet Atan, Mysticism, Contemporary Turkish Painting, Abstraction