INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KARABAĞLAR İLÇESİNİN AÇIK VE YEŞİL ALAN ANALİZİ VE BİR SİSTEM ÖNERİSİ
(OPEN AND GREEN AREA ANALYSIS AND A SYSTEM SUGGESTION FOR KARABAĞLAR DISTRICT )

Author : Doruk Görkem ÖZKAN  ; Duygu AKYOL & Sinem DEDEOĞLU ÖZKAN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 15
Page : 1837-1846
625    521


Summary

Bu çalışmada; kentlerin fiziksel anlamda mekan kurgulanması aşamasına doğrudan etki eden açık yeşil alanlar, Karabağlar ilçe merkezi içerisinde incelenmiştir. Bu amaçla ilçe merkezinde yer alan açık yeşil alanlar mevcut ve plandaki durumuyla analiz edilerek değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler çerçevesinde açık ve yeşil alanların bir ilçe ya da bir kent bütününde nasıl bir sistem bağlamında planlanmalıdır? sorusuna cevap aranmıştır. Araştırma sonucunda ilçe merkezi genelinde kişi başına 5 m2 yeşil alan düştüğü saptanmıştır. Bu değer hem yürürlükteki olan imar mevzuatında öngörülen standardın hem de ilçe yöneticileri taraşından stratejik planda hedeflenen miktarın altında bulunmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen diğer bir sonuç ise imar planları kapsamında ilçe genelinde bir yeşil doku önerisinin bulunmamasıdır. Araştırma ile öncelikle kentin mevcut açık ve yeşil alan varlığının korunmasına ve iyileştirilmesine dikkat çekilmiştir. İlçe ve yakın çevresindeki açık ve yeşil alanlar, peyzaj planlama ilkeleri çerçevesinde ele alınarak bir sistem önerisi geliştirilmiştir.Keywords
Karabağlar, Kentsel Yeşil Alanlar, Peyzaj Planlama

Abstract

In this study; the open green areas directly affecting the construction of the towns in the physical sense have been examined within the Karabağlar district center.For this purpose, open green areas in the district center are analyzed and evaluated in the present and the plan.the framework of these assessments, how should open and green areas be planned in the context of a system in a district or an entire city? The answer was searched.As a result of the research, it has been determined that the green area per person 5 per square meter has fallen.This value is below the targeted amount on the strategic plan by both the standard stipulated in the current zoning legislation and the district administrations.Another result obtained within the scope of the research is that there is no green tissue proposal in the district within the scope of zoning plans.The research first focused on preserving and improving the existing open and green area of the city. A systematic proposal has been developed by taking the open and green areas of the district and its vicinity in the context of landscape planning principles.Keywords
Karabağlar, Urban Green Areas, Landscape Planning

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved