INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE ATTITUDES OF THE PUBLIC AND PRIVATE SECTOR WORKERS ON THE SOCIAL MEDIA ADVERTISING ACCORDING TO DEMOGRAPHIC FACTORS )

Author : İbrahim YEMEZ    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 15
Page : 2159-2168
692    310


Summary

Sosyal medya sitelerinin her geçen gün kullanıcı sayılarının artması ve bununla birlikte etki kapsamlarının genişlemesi kişileri, işletmeleri, kurum ve kuruluşları bu sitelerde kendi kurum ve ürünleri hakkında reklamlar yayınlamaya itmektedir. Bu reklamların sayılarının artması tüketicilerin bu reklamlara karşı tutumlarını da etkilemektedir. Bu çalışma kapsamında Sivas ili şehir merkezinde ikamet eden kamu sektöründe ve özel sektörde çalışan kişilerin sosyal medya reklamlarına yönelik tutumlarının demografik faktörlere göre değişip değişmediği ele alınmıştır. Bu amaçla kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen 335 kişi ile yüz yüze anket yöntemi ile veriler toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak beşli Likert tipi ve demografik ifadelerden oluşan anket kullanılmıştır. Elde edilen verilere frekans analizi, bağımsız örneklemler t testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre çalışanların sosyal medya reklamlarına yönelik tutumları cinsiyete göre değişmezken, çalışılan sektöre göre değişmektedir. Ayrıca kamu ve özel sektör çalışanlarının yaş, gelir grupları ve çalışma süresine göre yapılan ANOVA testi sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa ulaşılamamıştır.Keywords
Sosyal Medya, Sosyal Medya Reklamları, Çalışanlar.

Abstract

The increasing number of users of social media sites every day and the expansion of their scope of influence, pushing the people, businesses, institutions and organizations to advertise their own institutions and products in these sites. The increase in the number of these ads also affects consumers' attitudes towards these ads. Within the scope of this study, it was examined whether the attitudes of public and private sector workers residents in Sivas city center to social media advertisements changed according to demographic factors.  For this purpose, data were gathered by facial survey method with 335 people easily determined by sampling method. A questionnaire consisting of five Likert type and demographic expressions was used as data collection tool. Frequency analysis, independent samples t test and one way variance analysis were applied to the obtained data. According to the results of the analysis, the attitudes of the employees towards the social media advertisements do not change according to the sex, but they vary according to the sector. In addition, statistically significant differences were not obtained as a result of the ANOVA test according to the age, income groups and duration of employment of public and private sector employees.Keywords
Social Media, Social Media Ads, Workers,

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved