INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AFGANİSTANDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GELİŞİMİ VE GAZETECİLERİN BAKIŞ AÇISINDAN MEDYADA DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
(DEVELOPMENT OF PRESS FREEDOM IN AFGHANISTAN AND FREEDOM OF EXPRESSION IN THE MEDIA FROM JOURNALISTS' PERSPECTIVE )

Author : Sher Khan AFGHAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2653-2668
    


Summary

Basın ve ifade özgürlüğü için dünyadaki tüm insanlar ve gazeteciler ülkelerinde iyi bir ifade özgürlüğüne sahip olmak ve seslerini duyurmak için var güçleriyle çalışırlar ve bu basın ve ifade özgürlüğü ile temel haklarından birisinden yararlanırlar. Afganistan'daki gazeteciler ve halk her zaman hükümeti eleştirmektedir ki bunun nedeni demokratik bir Cumhuriyette basın ve ifade özgürlüğü hükümet tarafından sansürlenmektedir. Bu nedenle “Afganistanda Basın Özgürlüğünün Gelişimi Ve Gazetecilerin Bakış Açısından Medyada Düşünce Ve İfade Özgürlüğü” konusunda bir araştırma yapılması gerekli görülmüştür. Böylece Afganistan’da basın ve ifade özgürlüğünün durumunun nasıl olduğu araştırılmış ve basın, medya sansürü ve ifade özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalar Afganistan’da uygulanıyor mu? sorularına cevap aranmıştır. Bu araştırma, nitel bir araştırmadır. Araştırmada literatür Taraması yöntemini kullanmıştır. Afganistan'da basın ve ifade özgürlüğü, Basın Kanunları ve kanun değişiklikleri ile ilgili Peştuca, Farsça ve İngilizce dillerinde çeşitli kitaplar, incelenmiş ve analiz edilmiştir. Araştırmanın bir de Empirik saha bölümü vardır. Medyada ifade özgürlüğü hakkında gazetecilerin bakış açısını öğrenmek için Afganistan'daki gazetecilerle mülakatlar yapılmıştır. Afganistan'ın basın ve ifade özgürlüğü ve özellikle Mucahitler ve Taliban İslam Emirliği döneminde ciddi bir şekilde sansürlenmiş ve baskı altına alınmıştır. Afganistan Yine İslam Cumhuriyeti basın ve ifade özgürlüğüne daha fazla değer vermektedir ve hükümetin basına yönelik politikası da demokrasi ilkesine dayalı olarak yumuşaktır. Gazeteciler de hükümetin genel politikasından memnundur. Ama bilgiye erişimden memnun değillerdirKeywords
Afganistan, Anayasa, Basın Kanunu, Basın, İfade Özgürlüğü, Sansür, Medya, Gazeteci

Abstract

For the freedom of press and expression, all people and journalists worldwide work with all their might to have reasonable freedom of expression and have their voices heard in their countries. They enjoy one of their fundamental rights with this freedom of press and expression. Because of this situation, journalists and the public in Afghanistan constantly criticize the government that in a democratic republic, the government's freedom of the press and expression is severely censored. Therefore, this study aims to examine " Development Of Press Freedom In Afghanistan And Freedom Of Expression In The Media From Journalists' Perspective." Thus, the situation of the press and freedom of expression in Afghanistan was investigated. Furthermore, the restrictions on press, media censorship and freedom of expression applied in Afghanistan were answered through the research. This research applied the qualitative approach.  The study followed the literature review method. In this context, various books, articles in Pashto, Persian and English languages related to press and freedom of expression, press laws and law amendments in Afghanistan were examined and analyzed. The research also has an empirical field section. Interviews were conducted with journalists in Afghanistan to find out the journalists' perspectives on freedom of expression in the media. Afghanistan's freedom of press and expression has been severely censored and suppressed, especially during the Mujahideen and Taliban Islamic Emirate. In the current situation, the Islamic Republic of Afghanistan places more value on the freedom of press and expression. The government's policy towards the press is also lenient, based on the principle of democracy. Afghan journalists are also satisfied with the general policy of the government. They are not satisfied with access to information because some government officials do not provide information on timeKeywords
Afghanistan, Constitution, Press Law, Press, Freedom of Expression, Censorship, Media, Journalist.