INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KIRSAL KALKINMA, KIRSAL TURİZM, IPARD PROGRAMI VE DESTEKLENEN KIRSAL TURİZM PROJELERİ
(RURAL DEVELOPMENT, RURAL TOURISM, IPARD PROGRAMME, AND SUPPORTED RURAL TOURİSM PROJECTS )

Author : Erşan YILDIZ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2796-2804
    


Summary

Yüzyıllardır insanoğlu daha iyi yaşam koşulları için köyden kente ya da kırsal alandan kentsel alanlara göç etmiş ve göç etmeye de devam etmektedir. Taşıma kapasitesinin aşılmasıyla aşırı göçlerin kentsel alanlarda yarattığı sorunlar, yetkilileri farklı çözümler üretmeye yöneltmiştir. Bu çözüm arayışlarında gündeme gelen ve dünyanın çeşitli yerlerinde uygulanmaya başlanan çalışmalardan bir tanesi, kırsal kalkınmadır. Yetkililer göç eden insanların göç etmemesi ve göç edenlerinde geri dönmesi için kalkınmanın yerelden başlaması gerektiğini ifade etmiş ve bu yönde çalışmalarla birlikte üretilen projelere destek verilmeye başlanmıştır. Bu çabaların başlangıcında kırsal alan tanımlaması yapılmış ve kırsal alanların sınırları belirlenmiştir. Daha sonra kırsal bölgelerin değerleri ve kaynaklarının tespiti ve kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması için neler yapılabileceği ve hangi projelere ve alanlara destek verileceği konusunda tespitler yapılmıştır. Kırsal kalkınmanın öncelikli alanlarının ve bu alanlara yönelik projelerin desteklenmesi için hükümetler çeşitli kuruluşlarla işbirliğine gitmiştir. Kırsal kalkınmaya hükümetlerle oluşturduğu fonlar vasıtasıyla destek veren en önemli kuruluşlardan bir tanesi Avrupa Birliği (AB)’dir. AB’nin kırsal kalkınmada özellikle aday ülkelere yönelik ortak tarım politikaların oluşturulması, uyum hazırlıkları vb. kapsamında IPARD (Instrument for Pre-Accesion-Rural Development-Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Bileşeni) AB’ye katılım öncesi kırsal kalkınma programı hazırlanmıştır. Türkiye’de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile AB’nin yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde kırsal kalkınma programı iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama 2007-2013, ikinci aşama ise 2014-2020 yılları arasındadır. IPARD projesinin daha çok tarımsal projelere destek vermesine rağmen, kırsal kalkınmada kırsal turizmle ilgili projelere de destek verdiği görülmektedir. IPARD programı kapsamında girişimcilerin hazırladığı projelere; proje öncesi, sırası ve sonrasında her türlü teknik, maddi vb. destekler verilmektedir. Kabul edilen projelere maddi anlamda hibe (geri ödemesiz) olarak proje tutarının %50’si verilmektedir. Turizm anlamında, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme çerçevesinde Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri alanında hazırlanan ve uygun görülen projelere destek verilmektedir. Türkiye’nin birçok ili proje kapsamında olup, çalışmanın sonunda bugüne kadar 130’un üzerinde otel, pansiyon, restoran, çay bahçesi, dinlenme tesisleri, çiftlik evi, dağ evi, spor tesisleri, su parkları gibi projelere destek verildiği belirlenmiştir. Ancak, yaklaşık 15 yıldır uygulanan bu programa daha fazla ilgi gösterilmesi kırsal kalkınmaya, beraberinde de ulusal kalkınmaya ivme kazandıracaktır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; 2020 yılına kadar devam eden ve 2021 yılında da devam etmekte olan bu projeden küçük girişimcileri haberdar etmek, bu projeyle ilgili bir hatırlatma yapmak, farkındalık oluşturmak ve sağlanan bu önemli fırsatın kaçırılmaması için kamuoyunun dikkatini çekmektirKeywords
Kırsal Kalkınma, Kırsal Turizm, IPARD Programı

Abstract

For ages, people have been migrating from villages to cities or from rural to urban places for better living conditions. Urban problems caused by surpassing the bearing capacity of cities due to excessive migration have led the authorities to find different solutions. One of these solutions that have come up and started to be implemented in various places in rural development. Authorities have stated that development needs to be local in order to prevent people from migration, and have them turn back; and, hence, they have started to support relevant projects. As a start, the concept of rural region and its borders have been defined. Next, the values of rural regions and resources have been determined, as well as the actions to be taken for sustainable usage of the resources, and which projects and fields to support. Supporting the primary areas of rural development and relevant projects, governments have formed collaborations with various organizations. European Union (EU) is one of the most important organizations that support rural development by means of the funds they have created with governments. In the context of the emergence of agricultural policies in candidate countries, harmonization process, etc., IPARD (Instrument for Pre-Accession-Rural Development) has been established as a pre-accession assistance program. In Turkey, the rural development program in the context of the agreement between the Agriculture and Rural Development Support Institution (ARDSI) and EU has two periods. The first period covers the years 2007-2013, and the second period covers the years 2014-2020. While the IPARD project mainly supports agricultural projects, there are also examples of supported rural tourism projects. Within IPARD, entrepreneurs are provided with every kind of support, including technical and financial, in the processes of pre-project, during the project, and post-project. Accepted projects are financed 50% of the project amount with grants. In terms of tourism, projects prepared on the subject of Rural Tourism and Recreation Activities are supported in the scope of Diversification of Farm Activities and Business Development. Most of the cities in Turkey are eligible for the implementation of projects, and, to date, more than 130 projects, such as hotels, B&Bs, restaurants, tea gardens, way stations, farms, mountain hostels, sports facilities, and aqua parks have been supported. However, showing more interest in the project which has been carried out for nearly 15 years will accelerate rural and, in turn, national development. In this context, the aim of the study is; It is to inform small entrepreneurs about this project, which continues until 2020 and continues in 2021, to make a reminder about this project, to raise awareness, and to attract the attention of the public so that this important opportunity is not missedKeywords
Rural Development, Rural Tourism, IPARD Programme