INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DEVLET, SİYASET VE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ: REİS SEDAT PEKER ÖRNEĞİ
(STATE, POLITICS AND ORGANIZED CRIMINAL ORGANIZATIONS: THE CASE OF REİS SEDAT PEKER )

Author : Murat AYGEN  & Reha Talha AYGEN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2731-2744
    


Summary

Organize suç örgütleri yol açtığı maddi ve sosyal zararlar bakımından ülkeler için ciddi bir tehdit olarak algılanmaktadır. Ülkemizde bu suç örgütlerinden birçok defalar sıkıntı yaşamıştır. Türkiye Cumhuriyeti bu suç örgütleriyle etkin ve yetkin mücadele etmesine rağmen bu suç örgütleri fırsatını bulduklarında yeniden organize olabilmekte ve ciddi manada vatandaşa ve devlete zarar verebilmektedir.

Ülkemizde de zaman zaman karşılaşılan organize suç örgütüyle devlet birçok kez mücadele etmesine rağmen, bu suç örgütü devletin koruması altında veya devletin birtakım yöneticileriyle girmiş oldukları kirli ilişkiler, rüşvet ve şantaj yollarıyla bürokraside, siyasette, politikacılar arasında ciddi manada destek bulmuşlardır.

Organize suç terimi, ilk kez 1920’li yıllarda ABD’de kullanılmıştır. 1960’lı yıllarda ise “mafya” ve “organize suç örgütleri” terimleri eşanlamlı iki kavram olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1990’lı yıllar, Türkiye’de organize suçların büyüdüğü, faaliyet alanlarının genişlediği ve etkinliğinin arttığı bir dönemdir.

Bu çalışmada, Türkiye’de organize suç ve suç örgütlerinin nasıl şekillendiği, siyasilerle niçin ilişki kurulduğu, siyasal çalkantılara nasıl neden olduğu ve organize suçluluğun bir toplumda nasıl bir yapıya büründüğü, son zamanlarda çektiği videolarla gündem olan ve birçok siyasileri zan altında bırakan firari, organize suç örgütü lideri Sedat Peker üzerinden incelenmeye çalışılmıştır.Keywords
Organize Suç Örgütleri, Mafya, Devlet, Siyaset Kurumu

Abstract

Organized crime organizations are perceived as a serious threat to countries in terms of material and social damage they cause. Our country has experienced many problems from these criminal organizations. Although the Republic of Turkey fights these criminal organizations effectively and competently, these criminal organizations can reorganize when they find the opportunity and seriously harm the citizens and the state. Although the state has struggled many times with the organized crime organization, which is also encountered in our country from time to time, this criminal organization has found serious support in bureaucracy, politics and among politicians, under the protection of the state or through dirty relations with some of the state's administrators, bribery and blackmail. The term organized crime was first used in the United States in the 1920s. In the 1960s, the terms "mafia" and "organized crime organizations" began to be used as two synonymous terms. The 1990s was a period in which organized crime grew, its scope of activity expanded and its effectiveness increased in Turkey. In this study, how organized crime and crime organizations are shaped in Turkey, why relations with politicians are established, how it causes political turmoil and how organized crime takes on a structure in a society, fugitive, organized crime, which has been on the agenda with the videos he has taken recently and has left many politicians under suspicion. organization leader Sedat Peker.Keywords
Organized Crime Organizations, Mafia, State, Political Institution