INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OKUL MÜDÜRLERİNİN KRİZ YÖNETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
(SCHOOL PRINCIPALS OPINIONS ON CRISIS MANAGEMENT ABSTRACT )

Author : Ömer YAVUZ  ; Erhan AKTAY; Azize TUNÇ ACAR; Fazilet YAVUZ & Murat TAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2745-2753
    


Summary

Araştırmanın amacı çeşitli kademelerde görev yapan okul yöneticilerin olası bir kriz durumuna karşı tutumları, hazırlıkları ve krizleri yönetmeye dair deneyimlerini tespit etmektir. Bu araştırma çalışmasında nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın verileri alanında uzman akademisyen tarafından geliştirilen “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Protokolü Formu”, ile elde edilmiştir. Bu araştırma konumuzun çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Zonguldak ili Alaplı ilçesinde farklı kurumlarda görev yapan okul yöneticileri (N=5) oluşturmaktadır. Bu nitel çalışmada elde edilen sonuçlar 4 araştırma alt problemine göre sıralanmış ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin kıdemi arttıkça kriz yönetim becerilerinin de arttığı, krizlerin okul türlerine ve bulundukları çevreye göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Alan yazın taramasında okullardaki kriz sebepleri genellikle önceden tedbir alınmaması ve yöneticilerin kriz durumlarını algılayıp doğru hamlelerde bulunmaması olarak tespit edilmiştir. Yapılan alan yazın taramasında okul ortamında krize müdahalenin ekip işi olduğu, okul yöneticilerinin öğretmen, öğrenci ve personelleri koordine etmede ve kriz yönetim sürecinde kilit rolde olduğu görülmektedir.Keywords
Kriz Yönetim Ekibi, Kriz yönetimi, Kriz, Yönetim, Yönetici

Abstract

The aim of the research is to determine the attitudes of school administrators working at various levels, their preparations for a possible crisis situation, and their experiences in managing crises. In this research study, the phenomenology approach, one of the qualitative research designs, was used. The data of the research were obtained with the "Semi-Structured Interview Protocol Form", which was developed by an expert academician. The working group of this research subject consists of school administrators (N = 5) working in different institutions in Alaplı district of Zonguldak province in the academic year of 2020-2021. The results obtained in this qualitative study were ranked and interpreted according to 4 research sub-problems. According to the results of the research, it was observed that as the seniority of school administrators increased, their crisis management skills also increased, and the crises differed according to the school types and the environment they were in. In the literature review, it has been determined that the causes of the crisis in schools are generally not taking precautionary measures and the administrators do not perceive crisis situations and do not take the right moves. In the literature review, it is seen that crisis intervention in the school environment is teamwork, and school administrators play a key role in coordinating teachers, students and staff, and in the crisis management processKeywords
Crisis Management Team, Crisis management, Crisis, Management, Manager