INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE DIŞ BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
(FOREIGN BORROWING AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP IN DEVELOPING COUNTRIES )

Author : Özhan TUNCAY  & Tuğçe Gümüş KESKİN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2771-2781
    


Summary

Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme hem gelişmiş ve hem de gelişmekte olan ülkelerde temel ekonomi politikası amacı olmaktadır. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için dış borçlanmaya başvurulması ise akademik çevreler ve politika uygulayıcılarının temel ilgi alanlarından birisini oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ekonomilerde tasarruflar, sermaye birikimi ve edecek döviz girişi yetersizliği ekonomik büyümenin önündeki başlıca engel olarak kabul edilmekte ve bu noktada borçlanma ön plana çıkmaktadır.

Dış borçlanma yoluyla ülkeye gelen yabancı kaynakların ekonomik büyüme üzerine olumlu etkisine yönelik teorik katkılar temelde Harrod-Domar Büyüme modeline dayanmakta ve borçlanmanın ülkelerin sermaye birikimi, döviz rezervi ve kamu bütçe açıklarının kapatılabilmesi imkanı sağlaması yönüyle ön plana çıkmaktadır. Ancak dış borçlanma sürecinin etkin bir biçimde yönetilememesi ve verimli alanlar yerine tüketim ve spekülatif alanlarda kullanılması borç yükünü artıracak ve yurt dışına sermaye transferine neden olmaktadır.

Bu çalışmanın amacı ekonomik açıdan birbirine yakın olduğu düşünülen sekiz gelişmekte olan ülke (Meksika, Arjantin, Türkiye, Brezilya, Endonezya, Hindistan, Filipinler ve Rusya) için 2010-2017 yıllarını arasına kapsayan dönemde dış borçlanma ve ekonomik büyüme ilişkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla Dinamik Panel Veri Analizi yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmada kişi başı gayrisafi yurtiçi hasıla, toplam dış borçlar, reel efektif döviz kuru, dış ticaret haddi, dış ticaret açıklığı, tasarruflar, sabit sermaye yatırımları ve bütçe açığı değişkenlerinden yararlanılmıştır.

Ampirik analiz sonucunda Bağımlı değişken olan kişi başına gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) değişkeninin gecikmeli değeri, reel efektif döviz kuru, dış ticaret haddi, ticaret açıklığı, tasarruflar, sabit sermaye yatırımları ve bütçe açığı değişkenlerinin istatiksel olarak yüksek derecede anlamlı olduğu ve tasarruf dışındaki değişkenlerin ekonomik büyümeye pozitif yönde etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca dış borçlanmanın ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği görülmüştürKeywords
Dış Borçlanma, Ekonomik Büyüme, Gelişmekte Olan Ülkeler, Dinamik Panel Analizi

Abstract

Achieving sustainable economic growth is the main economic goal of both developed and developing countries. Applying external borrowing in order to achieve this goal is one of the main areas of interest of academics and policymakers. In developing economies, the inadequacy of savings, capital accumulation, and foreign exchange inflows are considered to be the main obstacles to economic growth. Therefore, borrowing comes to the fore.

Theoretical contributions to the positive effect of foreign resources coming into the country through foreign borrowing on economic growth are basically based on the Harrod-Domar Growth model. These contributions come to the forefront as borrowing enables countries to accumulate capital, accumulate foreign exchange reserves, and close public budget deficits. However, the inability to effectively manage the foreign borrowing process and its use in consumption and speculative areas instead of productive areas will increase the debt burden and cause capital transfer abroad.

The aim of this study is to investigate the relationship between foreign borrowing and economic growth for the period between 2010-2017 for eight developing countries: Mexico, Argentina, Turkey, Brazil, Indonesia, India, Philippines, and Russia. For this purpose, the Dynamic Panel Data Analysis method was used. In the study, the variables of gross domestic product per capita, total foreign debt, real effective exchange rate, terms of foreign trade, foreign trade deficit, savings, fixed capital investments and budget deficit were used.

As a result of the empirical analysis, it was seen that the lagged value of the dependent variable, real effective exchange rate, terms of trade, trade openness, savings, fixed capital investments, and budget deficit variables were statistically highly significant. It has been concluded that variables other than savings have a positive effect on economic growth. In addition, it has been observed that external borrowing has a positive effect on economic growthKeywords
Foreign Borrowing, Economic Growth, Developing Countries, Dynamic Panel Analysis