INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRK OCAĞI BİNALARININ YENİDEN KULLANIMI
(RE-USE OF TÜRK OCAK BUILDINGS )

Author : Özge PARLAK  & Esra YALDIZ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2757-2770
    


Summary

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş döneminde batılılaşma hareketlerine karşı Osmanlı aydınları tarafından, II. Meşrutiyet sonrası oluşturulan Türklük hareketleri, yeni bir kültürel alan olan ve tarihimizin en büyük sivil toplum kuruluşu, Türk Ocakları’nın doğmasına sebep olmuştur. Türk Ocakları’nın kurulması ve kısa zamanda oldukça geniş bölgelere yayılması ile daha önce örneği görülmemiş bir yapı tipolojisi meydana gelmiştir. Oluşan bu yeni yapı ihtiyacını karşılamak için yapılan binaların birçoğu da dönemin mimarlık hareketi olan Erken Cumhuriyet Mimarlığı dönem özelliği taşımışlardır. Günümüzde ayakta kalmış olan Türk Ocakları yapıldıkları tarihsel süreçteki gerek mimari özelliği gerek dönemin toplumsal yapısını yansıtmaları gerekse kullanım değerlerinden dolayı tarihi kültürel miras olarak kabul edilmişlerdir. Çalışma kapsamında özgün işlevini yitirmiş olan ve günümüzde yeniden işlevlendirilmiş Türk Ocağı yapıları, koruma bakış açısı ile değerlendirilerek ele alınmıştırKeywords
Koruma, Yeniden İşlevlendirme, Türk Ocakları

Abstract

During the collapse of the Ottoman Empire, against the Westernization movements, by the Ottoman Intellectuals, II. The Turkishness movements created after the Turkish movements led to the birth of the Türk Ocak’s, a new cultural field and the largest non-governmental organization in our history. With the establishment of the Türk Ocak’s and their spread to very large regions in a short time, an unprecedented building typology has emerged. Many of the buildings built to meet the need for this new building had the characteristics of the Early republican Architecture period, which was the architectural movement of the period. The Türk Ocak’s, which have survived today, have been accepted as historical cultural heritage due to their architectural features, reflecting the social structure of the perios and their usage values n the historical process they were built. Within the scope of the study, the Türk Ocak structures, which have lost their original function and have been re-use today, have been evaluated with a conservation perspectiveKeywords
Protection, Re-use, Türk Ocak’s