INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

CONTEXT AND INTERACTION BETWEEN SOCIAL INNOVATION AND COLLABORATIVE CONSUMPTION: THE CONCEPTUAL STUDY
(SOSYAL İNOVASYON VE İŞBİRLİĞİ TÜKETİMİ ARASINDAKİ BAĞLAM VE ETKİLEŞİM: KAVRAMSAL ÇALIŞMA )

Author : Pınar BACAKSIZ  & Yasemin ÜLKER  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 15
Page : 1856-1860
384    346


Summary

Çok sayıda bilimsel disiplini bir araya toplayan ve bir kesişme noktası oluşturan sosyal inovasyon kavramı giderek artan küresel sorunlardan ve tüketim kirliliğinden ötürü son derece önemli hale gelerek, geniş bir alana yayılmıştır. Bu kavram genel anlamda tüketim konusunda sosyal ihtiyaç ve istekler doğrultusunda yeni bir takım stratejiler, fikirler ve organizasyonların oluşturulmasını içermektedir. Bu kavramla birlikte kullanılmaya başlanan aynı zamanda da paylaşım ekonomisi ile ilişkilendirilen işbirlikçi tüketim kavramı ise, katılımcıların kiralama, kredi verme, ticaret, takas ve malların, hizmetlerin, ulaşım çözümlerinin, alanın veya paranın değiştirilmesi gibi paylaşım faaliyetlerine katıldığı organize sistem veya ağlar olarak tanımlanmaktadır. Bu makale sosyal yeniliğin kavramsal anlayışını ve bunun işbirlikçi tüketimle olan bağlantılarını araştırmaktadır. Bu amaca ulaşmak için, bu çalışma sosyal yenilikçilik ve işbirliğine dayalı tüketim konusunda daha ileri çalışmalara rehberlik edecek bir çerçeve önermektedir. Sonuç olarak ise, kavramsal olarak ele alınan işbirlikçi tüketim ile sosyal yenilik arasındaki etkileşim vurgulanmadığı halde, işbirlikçi tüketimin toplumsal yeniliğe örnek olduğu belirlenmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Sosyal İnovasyon, İşbirlikçi Tüketim, Paylaşım Ekonomisi, Tüketici Algısı

Abstract

The concept of social innovation, which collects a large number of scientific disciplines and forms an intersection point, has become widespread, becoming increasingly important due to the increasing global problems and consumption pollution. This concept generally includes the creation of new strategies, ideas and organizations in the direction of social needs and desires in terms of consumption. At the same time, the concept of collaborative consumption associated with this concept is also defined as an organizing system or networks in which participants participate in sharing activities such as renting, lending, trading, clearing and exchanging goods, services, transportation solutions, space or money. This article explores the conceptual understanding of social renewal and its connections to collaborative consumption. To achieve this aim, this study provides a framework for further guidance on social innovation and cooperative consumption. As a result, it has been determined that collaborative consumption is an example of social innovation, although the interaction between collaborative consumption and social innovation is not emphasized conceptually.Keywords
Keywords: Social Innovation, Collaborative Consumption, Sharing Economy, Consumer Perception

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved