INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ADÖLESAN DÖNEMDE SİBER ZORBALIK DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF CYBERBULLYING IN ADOLESCENCE IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES )

Author : Burcu GÜLEY  Ayşegül ULUTAŞ KESKİNKILIÇ; Oğuz EMRE & Mesut ULUTAŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2872-2876
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, adölesan dönemde siber zorbalık davranışlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Tarama modelinde desenlenen araştırmada Siber Zorbalık Ölçeği-Ergen Formu kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Muş’ta lise öğrenimine devam eden 149 ergen oluşturmaktadır. Veriler SPSS for Windows 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri analiz etmek için Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi ve Düzeltilmiş Bonferroni testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda ergenlerin cinsiyet ve sınıf değişkenine göre siber zorbalık puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu (p<0.05) ortaya çıkmıştır.Keywords
Adölesan dönem, siber zorbalık, sosyal medya

Abstract

The aim of this study is to examine cyberbullying behaviors in adolescence according to various variables. The Cyber Bullying Scale-Adolescent Form was used in the research design in the survey model. The sample of the research consists of 149 adolescents who continue their high school education in Muş in the 2020-2021 academic year. Data were analyzed using SPSS for Windows 25.0 program. Mann Whitney U test, Kruskal Wallis H test, and Corrected Bonferroni test were used in the analysis of the data. As a result of the study, it was revealed that there was a significant difference (p<0.05) between the cyberbullying mean scores of the adolescents according to gender and a class variableKeywords
Adolescence, cyberbullying, social media