INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DEPREM GERÇEĞİ VE EKONOMİYE ETKİLERİ İLE SİGORTACILIK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON INSURANCE WITH THE REALITY OF EARTHQUAKE AND ITS EFFECTS ON THE ECONOMY )

Author : İsmail KILIÇASLAN  & Mustafa OF  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2844-2855
    


Summary

Hızla büyüyen ekonomik faaliyetler, haddinden fazla insan nüfusu, çevreye verilen tahribatlar ve diğer taraftan sürekli bir beşik gibi sallanan yer kabuğu. Günlük hayatımıza, psikolojik seviyemize hem bireylerin hem toplumların ve hem de ülkelerin ekonomilerine oldukça yüksek oranda etkisi olan depremden korunmak için çeşitli tedbirler ileri sürülmüştür. Bu tedbirlerin birçoğu yapısal anlamda alınacak tedbirler ile planlama düzeyinde yapılacak çalışmalar iken diğer bir tedbir de sigortacılık faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğal afetler sonucunda canını kurtarabilen insanlar sahip oldukları imkânlardan mahrum olma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar. Sigorta faaliyetleri böyle bir durum karşısında kişinin imdadına yetişecektir. Sigortacılıkla ilgili farkındalık seviyesi maalesef ülkemizde yeteri kadar gelişmemiştir. Bu çalışma, sigortacılık faaliyetleri hakkında bir farkındalık oluşturacaktır. Ayrıca çalışmada, deprem hakkında genel bilgiler verilmiştir. Depremin ülke ekonomisine etkileri araştırılmıştır.  Türkiye’de deprem üzerine yapılan sigortacılık faaliyetleri üzerinde durulmuştur. Meslek yüksekokulu öğrencilerinden 148 kişi üzerinde yapılan anketin sonuçları irdelenmiştir.Keywords
Deprem, sigorta riski, doğal afetler, deprem kayıpları

Abstract

Rapidly growing economic activities, overpopulation, environmental destruction and, on the other hand, the earth's crust that is constantly rocking like a cradle. Various measures have been proposed to protect ourselves from the earthquake, which has a very high impact on our daily life, our psychological level, both on individuals, societies and the economies of countries. While most of these measures are structural measures and studies to be carried out at the planning level, another measure appears as insurance activity. People who can save their lives as a result of natural disasters are in danger of being deprived of the opportunities they have. Insurance activities will come to the rescue of the person in such a situation. Unfortunately, the level of awareness about insurance has not developed enough in our country. This study will create awareness about insurance activities. In addition, general information about the earthquake is given in the study. The effects of the earthquake on the country's economy were investigated. It is focused on the insurance activities made on earthquakes in Turkey. The results of the survey conducted on 148 vocational school students were examinedKeywords
Earthquake, insurance risk, natural disasters, earthquake losses