INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE'DE 2004-2021 YILLARI ARASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILMIŞ DOKTORA TEZLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF DOCTORAL THESES ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN TURKEY BETWEEN 2004-2021 )

Author : Barış DEMİR  & Ömer GÜNGÖR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2915-2920
    


Summary

Bu çalışma iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak hazırlanan doktora tezlerinin, yıl, üniversite, çalışma alanı araştırma yaklaşımları, örneklem büyüklüğü ve veri toplama araçları gibi çeşitli açılardan inceleme amacı ile yapılmıştır. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada incelenen dokümanlar araştırmanın amacına uygun olarak 2004-2021 yılları arasında İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan 37 doktora tezleridir. Araştırmada doküman incelemesiyle toplanan veriler, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre en çok tez 2019 yılında hazırlanmış olup, en çok tez hazırlayan üniversiteler İstanbul Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi olmuştur.  Tezlerin çalışma konularının ağırlıklı olarak sağlık, çalışma ekonomisi ve mühendislik olduğu görülmüştür. Tezlerde yöntem olarak nicel araştırma türlerinin daha fazla olduğu, veri toplama aracı olarak anket ve doküman incelemesi kullanıldığı tespit edilmiştir. Örneklem sayısı ise ilgili yapılan incelemelerde örneklem kullanılmayan tezlerin çoğunlukta olduğu görülmüştürKeywords
İş sağlığı ve güvenliği, doktora tezleri, içerik analizi

Abstract

This study was carried out with the aim of examining doctoral theses related to occupational health and safety from various aspects such as year, university, field of study, research approaches, sample size and data collection tools. This research was carried out using document analysis, one of the qualitative research methods. The documents examined in this research are 37 doctoral theses made in the field of occupational health and safety between 2004-2021 in accordance with the purpose of the research. The data collected through document analysis in the research were analyzed by content analysis method. According to the results of the research, the most theses were prepared in 2019, and the universities that prepared the most theses were Istanbul University and Gazi University. It has been seen that the study subjects of the theses are mainly health, labor economics and engineering. It has been determined that quantitative research types are more common in theses, and questionnaires and document analysis are used as data collection tools. The number of samples, on the other hand, was seen in the majority of theses that did not use samples in the related examinations.Keywords
Occupational health and safety, doctoral theses, content analysis