INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON ENVIRONMENTAL SENSITIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS )

Author : Hüseyin KOÇARSLAN  ; Erhan KILINÇ; Alper GEDİK & H. Mustafa PAKSOY  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 15
Page : 1910-1916
564    385


Summary

Teknoloji, iletişim ve ulaşım sektörlerinde yaşanılan olumlu ve hızlı gelişmeler, mesafeler azalmasına ve küreselleşme olgusunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu gelişmelerle birlikte sanayileşme düzeyi ve şehirleşmenin artmasıyla çevre kirliliğinin giderek daha önemli bir problem haline gelmiştir. İlk başlarda önemsenmeyen çevre sorunların giderek tehlikeli boyutlara ulaşmasıyla bu alanda daha fazla araştırmalar yapılır olmuştur. Bu araştırma, hem konu literatüre hemde tüm ilgili tüm paydaşlara katkı sağlanmayı amaçlamaktadır. Araştırma, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerinin çevreye karşı olan duyarlılıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yapılan araştırmada ögrencilerin bazı kişisel özelliklerinin (cinsiyet, yaş, gelir seviyesi, devam ettikleri program ve öğretim türü) çevre duyarlılıklarına ilişkin görüşlerinde fark yaratıp yaratmadıgı incelenmiştir. Araştırmada, literatür taraması yoluyla geliştirilen 22 soruluk anket kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 400 öğrenciye anket uygulanmıştır. Bu anket aracılıgıyla ögrencilerin, çevre duyarlılıgı davranışlarına ve örgün egitim kurumlarında aldıkları çevre egitiminin yeterliligine ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Anketin geçerligi için uzman görüşü alınmış ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olup verilerin analizinde bilgisayar ortamında SPSS Veri Analizi Programı kullanılmıştır.Keywords
Çevre, çevre duyarlılıgı, üniversite ögrencileri

Abstract

Positive and rapid developments in the technology, communication and transportation sectors have led to the reduction of distances and the emergence of globalization. These developments together with the level of industrialization and urbanization have become increasingly important problems of environmental pollution. More and more research has been done in this area as environmental problems, which were initially ignored, reached increasingly dangerous dimensions. This research aims to contribute to all relevant stakeholders both in the subject literature and in the related literature. The research was conducted to determine the sensitivity of the students at Kilis 7 Aralık University Faculty of Economics and Administrative Sciences to the environment. The survey investigated whether some of the students' personal characteristics (gender, age, level of income, type of program and type of education) led to differences in their perceptions of environmental sensitivities. It was used a 22-question questionnaire developed through literature search in the research. Within the scope of the research, 400 student questionnaires were applied. Through this questionnaire, it was tried to determine the opinions of the students about the environmental sensitivity behaviors and the adequacy of the environmental education they have received in the organized educational institutions. For the validity of the questionnaire, expert opinion was taken and reliability studies were made and SPSS Data Analysis Program was used in the analysis of data.Keywords
Environment, environmental sensitivity, university students