INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ KAVRAM ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
(ANALYSIS OF THE 5th GRADE SOCIAL STUDIES COURSE BOOK IN TERMS OF CONCEPT TEACHING )

Author : Hatice KARIŞAN  & Hatice MEMİŞOĞLU  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 85
Page : 1272-1284
    


Summary

Bu araştırma 5.sınıf sosyal bilgiler ders kitabındaki temel kavramları, kavram öğretiminde kullanılan strateji ve teknikleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 5.sınıf sosyal bilgiler ders kitabı incelenmiş ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak tablolaştırılmıştır. Araştırma sonucunda, 5.sınıf sosyal bilgiler ders kitabında 113 adet temel kavram bulunmuştur. Kitapta genellikle sunuş stratejisinden yararlanıldığı; anlatım ve soru-cevap yönteminin yoğun olarak kullanıldığı görülmüştür.5.sınıf sosyal bilgiler ders kitabında en fazla kullanılan kavram öğretim tekniğinin zihin haritası olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öneri olarak, kitapta buluş ve araştırma -inceleme stratejilerinden daha fazla yararlanılmalı ve bu stratejilere ilişkin etkinlikler çoğaltılmalıdır. Ayrıca kitapta yer almayan kavram bulmacası, yapılandırılmış grid gibi farklı kavram öğretim tekniklerinin kullanılmasının etkili bir kavram öğretimi için önemli olduğu belirtilmiştir.Keywords
Ders kitabı, sosyal bilgiler, kavram, kavram öğretimi

Abstract

This research has been carried out to establish the basic concepts, strategies, and techniques to teach these concepts in the 5th grade Social Studies coursebook. Document analysis design, one of the qualitative research methods, was used in this study. The 5th-grade Social studies book is prepared by the Ministry of National Education analyzed and the data obtained are tabulated descriptive analysis method. According to the results of this research, there has been found 113 basic concepts. The expository teaching strategy is mainly used and also narration, question and answer methods are used. Mind mapping is the most commonly used technique. As a suggestion discovery learning and ınquiry learning techniques should be used more often and there should more plenty of activities. In addition, it was stated the use of different concept teaching techniques such as concept puzzles and structured grids, which are not included in the book, is important for effective concept teaching.Keywords
Coursebook, social studies, concept, concept teaching