INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KREDİ KARTI, BANKA KARTI İLE ENFLASYON ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME
(THE RELATIONSHIP BETWEEN CREDIT CARD, DEBIT CARD, AND INFLATION RATES: A STUDY ON TURKEY )

Author : Gökhan KAYAHAN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 85
Page : 1291-1296
    


Summary

Enflasyon oranları ile banka kartı ve kredi kartı harcamaları arasında ilişkinin belirlenmesi durumuna ilişkin yapılacak olan reformlar, enflasyonla mücadele programlarının başarıya ulaşma olasılığında oldukça etkilidir. Bu bağlamda bu çalışmanın ana amacı Türkiye’de 2014m04 ile 2022m05 dönemi için tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile kredi ve banka kartları kullanımı arasında etkileşimi incelemektir. Bu çalışmada vektör otoregresife modeller üzerinde etki-tepki fonksiyonları ve dışsal Granger nedenselliği analizleri ile test edilmiştir. Granger nedensellik testine göre enflasyondan kredi-banka kartı kullanım hacmine ve aynı anda kredi-banka kartı kullanım hacmi den enflasyona nedensellik mevcuttur.  Etki-tepki fonksiyonlarına göre banka kartına verilen bir standart sapmalık şok, enflasyon üzerinde pozitif etki bırakmıştır. Ancak enflasyon üzerinde yapılan bir birimlik bir şok kredi-banka kartı kullanımı hacmi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etki bırakmamıştırKeywords
Enflasyon, Kredi Kartı, Banka Kartı, Otoregresif Modeli, Dışsal Granger Nedenselliği

Abstract

The reforms to be made regarding the determination of the relationship between inflation rates and debit and credit card expenditures are highly effective in the success of anti-inflation programs. In this context, the main purpose of this study is to examine the interaction between the consumer price index (CPI) and the use of credit and debit cards for the period 2014m04 to 2022m05 in Turkey. In this study, impulse-response functions and extrinsic Granger causality analyzes were tested on vector autoregressive models. According to the Granger causality test, there is causality from inflation to credit-debit card usage volume and from credit-debit card usage volume to inflation at the same time. According to the impulse-response functions, a standard deviation shock to the bank card had a positive effect on inflation. However, a one-unit shock on inflation did not have a statistically significant effect on the volume of credit-debit card usage.Keywords
Inflation, Credit Card, Debit Card, Autoregressive Model, External Granger Causality