INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ VE İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA FAALİYETTE BULUNAN HASTANELERDE BİR ARAŞTIRMA
(INSTITUTIONAL SUSTAINABILITY MANAGEMENT IN THE HEALTH SECTOR AND A RESEARCH ON THE HOSPITALS IN EUROPEAN SIDE OF ISTANBUL )

Author : Kerem TOKER  & Fadime ÇINAR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 16
Page : 46-51
604    387


Summary

Sürdürülebilirlik son yıllarda önemi artan, kamu ve özel sektör için işlemlerinde dikkate almaları gereken önemli bir konu olarak görülmektedir. Küreselleşen ekonomide, insan yaşamını doğrudan odak noktası eden önemli sektörlerden birisi sağlık sektörüdür. Bu araştırmada İstanbul Avrupa Yakasındaki özel ve kamu hastanelerinin süreçlerinde sürdürülebilirliğe uyum düzeyleri ve uyumlu ise bunların neler olduğu incelenmiştir. Araştırmada hastanelerden sürdürülebilirlik anketi ile veriler toplanmış, istatistiksel olarak bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hastanelerin uygulamalarında sürdürülebilirlik düzeyleri istenen seviyede değildir. sürdürülebilir sosyal politikalar ise uygulamada önemli yer tutmaktadır. Araştırma göstermiştir ki, hastane yöneticilerinin sürdürülebilirlik ile ilgili farkındalık düzeylerinin arttırılması gerekir. Bunun yanında, sürdürülebilir çevre ve sosyal politikaların sağlanmasında sağlık bakanlığı ile koordinasyonlu çalışmanın arttırılması gerekir.Keywords
Sağlık Sektörü; Sürdürülebilirlik; Hastane.

Abstract

Sustainability is a recent increasing importance term, and it is seen an important topic for both public and private sectors in their operations. Within the globalizing economy, the health sector is one of the most important sectors that have taken human life as a focus. The survey examined whether the governance processes of private and public-sector hospitals in European Side of Istanbul are in line with sustainable policies, and if so, what kind of policies they take. In order to be able to conduct the examination, data were collected from the hospitals through the sustainability questionnaire and statistically analyzed in the obtained computer environment. The findings show that the sustainable environmental policy implementations of hospitals are not at the desired level. Sustainable social policies are also at a high level of implementation. The research showed that; it is necessary to increase the awareness level of hospital administrations on sustainability. At the same time, working in coordination with the health ministry requires the creation and implementation of common environmental and social policies.Keywords
Health Sector; Sustainability; Hospital.

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved