INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GELİR DAĞILIMI VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ (KUZNET’S HİPOTEZİ): YUMUŞAK GEÇİŞLİ PANEL REGRESYON (PSTR) ANALİZİ
(RELATIONSHIP BETWEEN INCOME DISTRIBUTION AND ECONOMIC DEVELOPMENT (KUZNET’S HYPOTHESIS): ANALYSIS OF PANEL SMOOTH TRANSİTİON REGRESSION (PSTR )

Author : Gökhan KARHAN  & Erkin Nevzat GÜDELCİ  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 15
Page : 2143-2148
721    506


Summary

Kuznet’s (1956) hipotezine göre belirli bir gelir düzeyine kadar gelir düzeyi ve gelir dağılımı eşitsizliği arasındaki ilişki pozitif, belirli bir gelir düzeyinden sonra bu iki değişken arasındaki ilişki negatif yönlü olarak seyretmektedir. Bu değişkenler arasındaki ilişki matematiksel olarak ters U şeklinde gösterilmektedir. Yapılan çalışmada 7 gelişmiş ve 7 gelişmekte olan ülke olmak üzere toplam 14 ülkeye ilişkin 1990-2016 yılı büyüme verileri ile gelir dağılımı eşitsizliğini gösteren GINI katsayısı arasındaki ilişki YGPR (Yumuşak Geçişli Panel Regresyon) yöntemiyle incelenmiştir. Sonuç olarak Kuznet’s hipotezine paralel sonuçlar elde edilmiştir. Seçili ülkelerde kişi başına düşen milli gelir 12.025$ olana dek gelir dağılımı bozulmakta, eşik gelir düzeyinin üstünde ise gelir dağılımında toparlanma (adalet) olduğu sonucuna ulaşılmıştırKeywords
Kuznets Hipotezi, Gelir Dağılımı, Ekonomik Büyüme

Abstract

According to Kuznet's Hypothesis, Until a certain level the relationship between income level and income distribution is positive. After the threshold level, relationship between two variables becomes negative. The relationship between variables are shown as inverted U. In this work, we analyzed the relationship between the growth data of years from 1990 to 2016 belonging to 14 countries and GINI factor that shows income inequality distribution by using PSTR ( Panel Smooth Transition Regression) method. Eventually we obtained similar results to Kuznets (1956) hypothesis. Income distribution per capita in given countries until level of 12.025 $ is more unequal, after this turning point is exceeded, it was concluded that there is less unequal income distribution.Keywords
Kuznet’s Hypothesis, Income Distribution, Economic Development