Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A RESEARCH FOCUSED ON IMPROVING VOCALISATION LEVEL ON VIOLIN EDUCATION
(KEMAN EĞİTİMİNDE SESLENDİRME DÜZEYLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA ÖRNEĞİ )

Yazar : Gökalp PARASIZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 127-139
291    215


Özet

Araştırmada, keman eğitiminde kullanılan eserlerin seslendirilmesinde, öğretmen adaylarının karşılaştıkları güçlüklerden hareketle, esere yönelik hazırlanan alıştırmalarla seslendirme düzeylerinin geliştirmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda keman eğitimcilerine yeni bakış açıları sağlamak hedeflenmiştir. Çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi müzik öğretmenliği programında keman eğitimi alan üçüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Random yöntemi ile belirlenen çalışma grubu, üç deney ve üç kontrol grubu olmak üzere toplam altı keman öğrencisinden oluşturulmuştur. Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır. Elde edilen veriler performans ölçeğinde değerlendirilip Man Whitney U testi ve Independent Samples t Test ile analiz edilmiştir. Bulgularda, deney grubunun ön test-son test puanları arasındaki farkın son test puanlarının lehine olduğu görülürken, kontrol grubunun ön test-son test puanları arasındaki farkların istatistiksel açıdan anlamsız olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, keman eğitiminde seslendirme düzeylerini geliştirmeye yönelik hazırlanan çalışma örneğinin, deney grubundaki öğrencilerin müzikal ve teknik becerilerine ilişkin performanslarını arttırmada önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Müzik Eğitimi, Çalgı Eğitimi, Keman eğitimi, Keman Çalışma Örneği

Abstract

The research aimed to improve vocalisation levels of music teacher’s candidates on performance works for violin education moving from difficulties faced by prospective teachers. At the same time, it was aimed to provide new perspectives to violin educators. Study group was composed of six 3rd grade students studying violin education in a State University. The study group that determined by the random method was composed of six violin students totaling three experiments and three control groups. An experimental model with pre- and post – test control groups was used in the study. The obtained data were evaluated on the performance scale and analyzed by Man Whitney U test and Independent samples t Test. Data were statistically evaluated and the results showed that difference between pre-and post-test scores of experimental and control groups was in favour of experimental group. It can be argued that vocalisation levels have a significant effect on increasing the performance related to students’ musical and technical skills, also the research makes it clear that performance works is one of the major factor of that.Keywords
Music education, Instrument education, Violin education, Violin study sample

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri