Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTELER ARASI FUTBOL TURNUVA ÖNCESİ VE SONRASI KAS HASARI VE BAZI KAN PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF MUSCLE DAMAGE AND CHANGES IN SOME BLOOD PARAMETERS BEFORE AND AFTER AN INTERCOLLEGUATE FOOTBAL TOURNAMENT )

Yazar : H.Bayram TEMUR    
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı :
Sayfa :
142    129


Özet
Amaç: Bu çalışmada, üniversiteler arası futbol turnuvası sonrası sporcularda kas hasarının en önemli göstergesi olan Creatin Kinaz (CK) ile birlikte demir, demir bağlama kapasitesi, eritrosit, hemoglobin, hemotokrit, Ortalama Hücre Hacmi MCV, Ortalama Hemoglobin Hacmi (MCH) değerindeki değişimin olup olmadığının araştırılması amaçlandı. Metot: Çalışmaya yaşları 19 ile 28 arasında değişen 20 futbolcu dahil edildi. Futbolcuları turnuva öncesi kan değerleri turnuvadan bir gün ve turnuvadan bir gün sonra özel bir hastanenin laboratuarında sağlık çalışanları tarafından alındı. Yine futbolcuların yaş, boy, vücut ağırlıkları, kaç yıldır futbol oynadıkları, sigara içip içmedikleri ve turnuva süresinde oynadıkları süreler tespit edildi. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 23 paket programında Bivariate, korelasyon ve Paired-sample t testi kullanıldı. Bulgular: Elde edilen verilerin analizi sonucunda, turnuva öncesi ve sonrası CK ve demir değerlerinde anlamlı (p<0,05) değişim olmadığı görüldü. Buna karşın Demir bağlama kapasitesi, Eritrosit, Hemoglobin, Hemotokrit, MCV ve MCH değerlerinde p<0,01 düzeyinde anlamlı değişim olduğu saptandı. Yine söz konusu kan parametrelerinin sigara içen ve içmeyenlerdeki turnuva öncesi ve sonrası değerleri açısından her iki grupta sadece MCV değerlerinde p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılık tespit edildi. Futbolcuların oynadıkları süre ile CK değerleri ile p<0,01 düzeyinde pozitif yönlü, Demirle ise negatif yönlü korelasyon gösterdiği elde edilen diğer sonuçlardır. Elde edilen başka bir sonuç ise, sporcuların spor yaşı ile MCV değerlerinin p<0,05 düzeyinde negatif yönlü korelasyon gösterdiğidir. Sonuç: Çalışma verilerine dayanarak, yoğun maç trafiğinin sporcularda bazı kan parametrelerinde değişime neden olurken, bazılarında anlamlı değişimler meydana getirmediği söylenebilir. Yine futbolcuların maç oynama süreleri artıkça hem kas hasarında artış hem de demir değerlerinin azalmasında önemli faktör olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Futbol, Oynama süresi, Kas hasarı

Abstract
Aim: This study was aimed towards determination of any changes in creatine kinase (CK) levels of the players, which is the most significant indication of a player’s muscle damage, along with the changes in iron-binding capacity, erythrocyte, hemoglobin, hematocrit, mean corpuscular volume (MCV), and mean corpuscular hemoglobin (MCH) after an intercollegiate football tournament. Method: The study group consisted of 20 players between the ages of 19 and 28. Blood samples of the players were collected twice in the laboratory of a private hospital, one day prior and one day after the tournament, in order to determine their blood parameters. Furthermore, the players’ ages, heights, body weights, years of football experience, smoking statuses, and the total in-game time during the study were recorded. Bivariate, correlation, and paired sample t-tests were conducted on the data, using the SPSS 23 package program. Findings: The analysis of the obtained data revealed no statistically significant CK and iron level differences between pre and post tournament samples (p<0.05). On the other hand, iron-binding capacity, erythrocyte, hemoglobin, hematocrit, MCV and MCH values were found to have changed in a statistically significant manner (p<0.01). Furthermore, between the smoking and non-smoking players, only the changes in MCV values were relevant (p<0.01). The time played had a positive correlation with CK levels (p<0.01), and negative correlation with iron levels. Another finding is that the age of players had negative correlation with MCV values (p<0.05). Results: Based on the findings, it was found that some of the blood parameters were altered after the intense match period, while others displayed no statistically significant changes. Play time was found to cause muscle damage and reduction in iron levels.

Keywords
Footbal, play time, muscle damage.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri