INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ORGANİK ÜRETİMDE PAZARLAMA OLANAKLARI VE GELİŞTİRME YOLLARI
( MARKETING OPPORTUNITIES AND DEVELOPMENT METHODS IN ORGANIC PRODUCTION )

Author : Kurtuluş MERDAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 19
Page : 663-672
328    408


Summary

Türkiye’de organik tarım faaliyeti 1980’li yılların ortalarında yeni pazarlara girebilmek için gelişmiş ülkelerdeki tüketicilerin talepleri doğrultusunda kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısı gibi geleneksel ihraç ürünlerinin ihracatına yönelik olarak gerçekleşmiştir. Bu ürünlere, sonraki yıllarda fındık ve pamuk gibi ürünler de dahil edilerek organik üretim yelpazesi genişletilmiştir. Bu çerçevede, organik ürün çeşitleri yıllar içinde hem üretim hem de ihracatta sürekli artış göstermiştir. Çalışmada, Türkiye’de organik ürünlerin ticari hacmi, organik üretimde pazarlanma olanakları ve geliştirme yolları ile organik ürünleri pazarlamada karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik alınması gereken tedbirlere dair bulgulara yer verilmektedir. Türkiye’de üretilen organik ürünlerin önemli bir kısmı dış piyasaya yönelik gerçekleşmekte, ihraç edilemeyen ürünler ise doğrudan iç pazara verilerek ya da konvansiyonel pazar ürünleriyle birlikte tüketilmektedir. Organik ürün pazarlanmasında üreticilerin karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri pazarlama firmalarının az sayıda üretici ile çalışmasıdır. Türkiye’de organik yöntemler kullanılarak üretilen ya da sertifikalandırılarak iç piyasaya sunulan ürün çeşidi çok azdır. İç piyasa yeterince gelişmediğinden üretici için alternatif oluşturacak bir pazar bulunmamaktadır. Ayrıca iç piyasanın tanıtımı yeterince yapılamadığı için ürünün satışa sunulacağı yerin bulunması sorun yaratabilmektedir. Sonuç olarak; ‘organik ürün pazarlanmasında, ürün çeşidinin sınırlı olması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yetersiz oluşu, devlet desteklemelerinin yetersizliği, iyi bir planlamanın yapılamaması, üretici ve tüketicilerin bilgi düzeylerinin yetersizliği, organik ürünlerin elde edilmesiyle ilgili sağlıklı verilere ulaşılamama’ karşılaşılan sorunlar arasında yer almaktadır. Sorunların çözümü noktasında ise, üretici ve tüketicilerin organik ürün konusunda bilgilendirilmesine ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalı, iç pazarın geliştirilmesi için ürün çeşitliliği artırılarak iç piyasaya daha fazla üreticinin girişi sağlanmalı, aynı zamanda ulaşılabilirliği kolay, aktarımı doğru olan bir bilgi ağı oluşturulmalıdır.Keywords
Pazar, Dış Piyasa, Organik Ürün, ihracat

Abstract

Organic farming in Turkey was carried out for the export of traditional export products such as dried figs, raisins and dried apricots in the mid 1980's, in order to enter new markets in the direction of the demands of consumers in developed countries. In the following years, product range has been expanded by including products such as hazelnuts and cotton to these products. In this context, organic product varieties have consistently increased in both production and exports over the years. In this study, the commercial volume of organic products in Turkey; marketing opportunities and development methods in organic production; problems encountered in marketing organic products and measures to be taken to solve these problems are included in the findings. A significant portion of organic products produced in Turkey is for the foreign market; and the products that cannot be exported are delivered directly to the domestic market or consumed with the conventional market products. One of the most important problems producers face when marketing organic products is that marketing firms work with fewer producers. Range of products produced or certified by using organic methods in Turkey is very small. Since the domestic market is not sufficiently developed, there is no market to create an alternative for the producer. Moreover, since the promotion of the domestic market can not be done sufficiently, finding a place to sell the product can create problems. As a result, in organic product marketing; limited range of products, insufficient research and development activities, inadequate state support, inability to make a good planning, inadequate knowledge levels of producers and consumers, inability to obtain healthy information about the acquisition of organic productsare among the problems encountered. At the point of solution of the problems, efforts should be made to inform producers and consumers about organic products and to raise awareness; in order to develop the domestic market, product diversity should be increased and more producers should be introduced to the domestic market; at the same time, an information network should be established that is easy to access and accurate to transfer.Keywords
Market, Foreign Market, Organic Product, Export

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved