INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL KARİYER YÖNETİMİ: ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA BECERİLERİ (KOCAELİ MYO UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ)
(INDIVIDUAL CAREER MANAGEMENT FOR UNIVERSITY STUDENTS: CURRICULUM VITAE PREPARATORY SKILLS (KOCAELİ VOCATIONAL DISTANCE EDUCATION EXAMPLES) )

Author : Burcu ÜZÜM  & Seher UÇKUN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 21
Page : 785-791
607    488


Summary

Uzaktan eğitim öğrencilerinin özgeçmiş hazırlama becerilerinin ne düzeyde olduğunun incelenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Özgeçmiş kavramı ile ilgili literatür incelendiğinde konu ile ilgili araştırmalara rastlanılmamıştır. Öğrencilerin özgeçmiş hazırlama becerilerini ölçmek üzere nitel araştırma yapılmıştır. Nitel araştırmada mülakat yöntemi uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakata soruları uzman görüşü alınarak oluşturulmuştur. Öğrencilerin özgeçmiş hazırlama becerilerini etkilediği düşünülen kişisel özelliklerine ait sorular da sorulmuştur. Elde edilen verilen içerik ve anlamlılık analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi ile insan kaynakları yönetimi dersi alan 24 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. öğrencilerin insan kaynakları dersi almış olmalarının özgeçmiş hazırlama becerilerini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin dijital özgeçmiş uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmadıkları da tespit edilmiştir. Ancak öğrencilerin sosyal medyanın özgeçmiş ve iş başvuru sürecinde etkili olduğunun farkında oldukları sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Kariyer, özgeçmiş, dijital özgeçmiş uygulamaları

Abstract

The aim of the research is to examine the level of resume preparation skills of distance education students. When the literature on the concept of curriculum vitae was examined, researches on the subject were not found. Qualitative research was conducted to measure the skills of students to prepare CVs. Interview method was applied in qualitative research. Semi-structured interview questions were created by taking expert opinions. Questions were also asked about the personal characteristics of the students that were thought to affect their ability to prepare CVs. The obtained content and significance were analyzed and evaluated. It is easy to create a sample of 24 students who took the course of human resources management with sampling method. it has been seen that the students having taken the courses of human resources have positive effects on the skills of preparing CVs. It has also been determined that students have no knowledge of digital resume applications. However, students have come to the conclusion that they are aware that social media is effective in their resume and job application process.Keywords
Career, curriculum vitae, digital curriculum vitae