INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞINDA DİJİTAL SİNEMANIN AVANTAJLARI VE ORTAYA ÇIKARDIĞI YENİ SORUNLAR
(ADVANTAGES OF DIGITAL CINEMA IN DIGITAL TRANSFORMATION AND ARISING PROBLEMS )

Author : Ferhat ZENGİN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 21
Page : 844-859
987    960


Summary

Sinemanın dijital çağda yaşadığı radikal dönüşüm, konvansiyonel sinemadan “Dijital Sinema” kavramıyla ifade edilen yeni bir üretim tarzına geçilmesine neden olmuştur. Önceleri selüloit film üzerine pozlanan görüntü, kimyasal işlemlerle ortaya çıkarılıp geleneksel yöntemlerle sunulurken, günümüzde dijital olarak kaydedilmekte, işlenmekte, dijital araçlarla dağıtılıp, sunulmaktadır. Böylelikle geleneksel yöntemlerle mümkün olmayan teknik uygulamalar yapılmaya başlanmış, üretim olanakları kolay, basit ve ucuz hale gelmiş, profesyonellerin yapabileceği işler amatör seviyeye inmiş, gösterim ve dağıtım imkanları genişlemiştir. Ama Dijital Sinema’ya endişeli yaklaşanlarda olmuş, dijitalleşmenin sinema sanatına zarar verebileceği görüşünü öne sürmüşlerdir. Bu bağlamda dijitalleşmenin sinema sanatına, kar-zarar bağlamında nelere kapı açtığı, avantaj ve dezavantajlarının neler olduğu bilinmesi oldukça önemlidir. Bu çalışma sinema alanında yaşanılan dijital dönüşümü ele alarak, Dijital Sinema’nın sanatın üretim, dağıtım ve gösterim aşamaları üzerinde gerçekleştirdiği olumlu ve olumsuz etkileri incelemiştir. Çalışmada Dijital Sinema kavramı tanımlanmış, kavramsal ve kuramsal olarak nasıl anlamlandırılabileceği tartışılmış, konvansiyonel ve dijital olarak iki temel dönemin film üretim tarzlarının karşılaştırılması ile ortaya çıkan bulguları, çalışmanın konusu bağlamında ‘avantajlar’ ve ‘ortaya çıkan yeni sorunlar’ başlıkları kapsamında analiz edilmiş, gelecekte sinemanın nasıl bir gelişim göstereceği, bu bağlamda da dijitalleşmenin sinema sanatının kendisinde nasıl bir rol üstleneceği ortaya konulmaya çalışılmıştır.Keywords
Dijitalleşme, Dijital Sinema, Sinema ve Teknoloji

Abstract

Radical change of cinema in digital age led transition to a new type of production represented by “Digital Cinema” concept in traditional cinema. While at first images posed on celluloid films were traditionally presented with chemical processes, currently images are recorded, processed, distributed, and presented in digital form. This way, techniques applications which were impossible with traditional methods were enabled, production became simple, easy, and cheap, work of professionals degraded to amateur level, and screening and distribution opportunities increased. However, there were concerns regarding Digital Cinema and those people claimed that digitalisation can harm art of cinema. In this sense, it is extremely important to know which doors does digitalisation open to art of cinema in terms of pros and cons, and what are advantages and disadvantages. In this study, digital transformation of cinema is considered and positive and negative effects of Digital Cinema on production, distribution, and screening stages of art are evaluated. In this study, Digital Cinema concept is defined, how this concept can be interpreted as conceptional and theoretical way are discussed, findings for comparison of conventional and digital film production are presented, these findings are analysed under “advantages” and “emerging problems” in relationship with the topic, future development of cinema is discussed, and which role will cinema art take in this digitalisation sense.Keywords
Digitization, Digital Cinema, Cinema ve Technology