INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE’DE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE DİNİ MÜZİK YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ
(MASTER’S DEGREE EDUCATION IN RELIGIOUS MUSIC IN TURKEY AND U.S.A. )

Author : Fatma Zehra KARIŞMAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 22
Page : 941-964
532    676


Summary

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de ve A.B.D.’de yüksek lisans düzeyinde dini müzik eğitimi veren kurumların eğitim programlarını hedef ve içerik açısından inceleyerek karşılaştırmaktır. Araştırmanın örneklemini her iki ülkede dini müzik yüksek lisans eğitimi veren ve rastlantısal olarak seçilen sekiz kurumun yüksek lisans programları oluşturmuştur. Bu kurumların eğitim programlarının hedefleri ve içerikleri ile ilgili bilgilere, kurumlara ait resmi internet sitelerinden ulaşılmıştır. Kurumsal yapı, program hedefleri, ders programları hakkında elde edilen nitel veriler, frekans analizleri yapılmak suretiyle nicel veriye dönüştürülüp tablo ve grafik halinde sunulmuştur. Bu nicel verilerin belirlenen alt problemler doğrultusunda yorumlanmasıyla, Türkiye’de ve A.B.D.’de yüksek lisans düzeyinde dini müzik eğitimi veren programların hedef ve içerik yönünden benzerlikten çok farklılık arz ettikleri sonucuna varılmıştır.Keywords
Dini Müzik, Yüksek Lisans, Eğitim Programı, Hedef, İçerik.

Abstract

The aim of this research is to compare the educational programs of the institutions that give master’s degree religious music education in Turkey and the United States by examining them in terms of target and content. The sampling of the research consisted of eight graduate programs in both countries, which gave a master's degree in religious music and was randomly selected. The information about the objectives and contents of the educational programs of these institutions have been reached from the official websites of the institutions. Qualitative data obtained about corporate structure, program objectives, course schedules were converted into quantitative data, and were presented in tables and graphics by making frequency analyses. By interpretation of these quantitative data in accordance with the determined sub-problems, it is concluded that the programs, which give religious music education in Turkey and in USA, differ rather than resembling in terms of target and content.Keywords
Religious Music, Master's Degree, Education Program, Target, Content.