INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ESTETİK VE METALAŞAN ESTETİK
(AESTHETICS AND COMMODİTİZED AESTHETICS )

Author : Derviş ERGÜN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 22
Page : 995-1001
560    406


Summary

İki dünya savaşı ertesinde, topluma yol gösterecek bir ideolojiden bahsetmenin mümkün olmadığı bir ortamda, “yeni avangart” hareketlerin toplumu ikna edecek ne tür bir mesajı olabilirdi? Modernizm, III. sanayi devrimi arifesinde, doğal yaşam ömrünü tamamlamış görüntüsüyle kendi akıbetini de belirlemiş olmaktadır. 1950’lilerin belirsiz ortamı, daha çok ABD’ye yaramaktadır, bu zaman aralığı postmodernizm için iyi bir kuluçka dönemi olmuştur. Postmodernizm başlangıçta modernist unsurlara yaslanarak kendi alan hakimiyetini genişletti, bu operasyon teorik bir yaklaşımdan öte, taktik bir manevra stratejisine dayalı sahiplenmeyi gösterir. Postmodernizm, örgütlenmesini tamamladıktan sonra, yaşamın tüm alanlarını kendi sanat rejimi için birer uygulama sahası olarak kabul eder. Modernite içinde temsil edilen insanlığın tüm kazanımları, onun anlayışında üzerinde yeni deneyler yapılabilecek birer özgürlük platformudur. Bu nedenle modernizme ait “sanat değeri” kavramı, bundan böyle yapı-söküm deney atölyesinin bir kadavrasıdır. Sanatta gerilim yaratan kavramlar; modernizmde alıcısına ulaşırken, postmodern beğeni kültüründe bir nevi tasarım nesnesine dönüşür. Metalaşan estetik rejimi; sanat adına hareket eder ve kendini sanat adına dayatır, kültürel olanla iç içe geçmiş bir kategoride, imgelere, sözcüklere, ses ve görüntülere dayalı bir satışı yada teşhiri de bünyesinde barındırır, kendini kültürel bir figürasyon olarak nitelerKeywords
Estetik, Metalaşan Estetik, Postmodern Beğeni, Modernite

Abstract

It has been concluded from the lack of persuasive skill of ‘’new avant-garde’’movements that things are not going well in the field of culture and art as they used to be,and there is not any clear ideology that will guide the society which experienced two world wars.Modernism lost all its vital elements on the eve of the third Industrial Revolution,and it appears like ending its life span. This unclear surrounding of the 1950s led to a kind of incubation period for postmodernism. At the outset,Postmodernism expanded its own field dominancy by relying on modernist elements,which shows a sense of ownership depending on a maneuver strategy rather than a theoretical approach.Postmodernism considers all fields of life as fields of application for its own art regime.Accordingly,all the acquisitions of mankind represented within modernity are the fields of freedom,on which new experiments can be implemented. Therefore,the concept of ‘’artistic value’’ belonging to modernism is the cadaver of deconstrcutive experiment workshop from now on.The concepts causing disturbance in art find their receivers in modernism,however they have turn into a kind of design objects in postmodern taste culture. The regime of commoditized aesthetics acts in the name of art and imposes itself on art.Also,it embodies a sale or an exhibiton depending on images,words,sounds,and pictures in a cultural category by defining itself as a cultural figurationKeywords
Aesthetics, Commoditized Aesthetics, Postmodern Taste, Modernity