INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KENTLİLİK BİLİNCİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(A STUDY ON VALIDITY AND RELIABILITY OF URBANITY AWARENESS SCALE )

Author : Hakan CANDAN  & Gülşah KAZAK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 22
Page : 986-994
556    1440


Summary

Hızlı kentleşme olgusunun kentler açısından önemli hale getirdiği kavramlardan birisi de kentlilik bilinci olmuştur. Kent yönetimleri, kentli bireylerin kente özgü davranış sergilemeleri, kentin fiziki ve doğal yapısıyla bütünleşebilmeleri, bireyin kendini yaşadığı kentin bir parçası olarak algılaması, kentli bir birey olduğunun farkında olması ve buna uygun olarak davranabilmesi, aktif bir birey olarak kent yaşamına katılması, kente karşı duyarlılık göstermesi ve sorumluluk hissedebilmesinin gerekliliğini görmezden gelemez olmuşlardır. Bu çalışmanın amacı da, gittikçe önemli hale gelen kentlilik bilinci çalışmalarında kullanılabilecek ölçek sayısının çok az olması nedeniyle yeni bir ölçek geliştirme çabasıdır. Çalışmaya, Karaman'da yaşayan 81’i kadın ve 65’i erkek olmak üzere toplam 146 birey gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılar, Karaman kentinde yaşamakta olan ve kenti temsil edebilme özelliğine sahip beş farklı özellikteki mahalle sakininden seçilmişlerdir. Veri toplama tekniği olarak anket tekniği, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak tercih edilmiştir. Çalışmanın geçerliğini değerlendirmek için keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Ölçeğin; "kentli olma/kentsel davranışlar, kente bağlı olma/aidiyet, kentin güncel gelişmelerini takip etme/kentsel sosyal ve kültürel kazanımlar, memleketine bağlılık" şeklinde dört alt boyuta sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın geçerliğine ilişkin bulgular, çalışmanın dört faktör yapısı ile tutarlıdır. Uyum indeks değerleri için RMSEA=0.06, GFI=0.79, CFI=0.85 ve x2 / df=1.61 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, yapılan araştırma ve analizler ve elde edilen bulgular doğrultusunda kentlilik bilinci ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.Keywords
Kent, kentlilik bilinci, Kentlilik Bilinci Ölçeği

Abstract

Urban awareness has been an important concept for rapid urbanization in terms of cities. Urban managements don’t ignore requirements of urban individuals’ city-specific behaviors, integrating with physical and natural structure of city, individual’ feeling as part of that city, being aware of individual living in a city and behaving accordingly, joining active city life as an individual, showing sensitiveness and feeling responsibility towards that city. The purpose of this study was to develop valid and reliable survey to measure urban awareness. Participants were 81 female and 65 male, totally 146 individuals who accepted to attend this study voluntarily. Participants were living in urban city of Karaman province. They were selected from five neighborhoods representing characteristics of urban individuals. Survey method was used for data collection and easy sampling method was applied for participants’ selection. To checking validity and reliability of survey, exploratory and confirmatory factor analyses were used. Exploratory factor analysis demonstrated that survey had four sub-domains which were “being urban/urban behaviors, being part of urban/state of belonging, following current affairs of urban/ social and cultural gains from urban”. Confirmatory factor analysis was used to assess the validity of the survey and findings were consistent with four sub-domains. Confirmatory factor analysis showed that fit index values were RMSEA = 0.06, GFI = 0.79, CFI = 0.85 and x2 / df = 1.61. As a conclusion, findings of exploratory and confirmatory factor analyses indicated that developed urban awareness survey was valid and reliable tool.Keywords
urban, urbanity awareness, urbanity awareness scale