INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KENTSEL VE KÜLTÜREL BELLEK BAĞLAMINDA TARİHİ BİR ŞEHİR VE YAKIN ÇEVRESİ: GELİBOLU
(AN INVESTIGATION OF A HISTORICAL CITY AND NEAR ENVIRONMENT OF THIS CITY IN THE CONTEXT OF URBAN AND CULTURAL MEMORY: GALLIPOLI )

Author : Deniz DEMİRARSLAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 22
Page : 910-932
679    653


Summary

Kültür mirası kent kimliğini oluşturan önemli bir unsurdur. Bu kimlik mirasının devamını sağlayan olgu ise çeşitli tarihi ve kültürel varlıkları içeren şehirlerdir. Türkiye’de özellikle 1950’li yıllardan bu yana yaşanmakta olan göçler ve kentleşme sonucu kentler, kentliler ve sonrasında da toplumların değişim sürecine girdikleri ve bazı kentlerde bu değişim sürecinin olumsuz yönde olması sonucu kentlerde kimliksizleşme sorunu yaşandığı görülmektedir. Bu durum da şehirlerin yozlaşmasına ve tüm kendine özgü değerlerini yitirmesine neden olmaktadır. Şehirlerin mekânsal oluşumunda özne (birey veya topluluk olarak ) ve zaman iki önemli unsur olup; bu unsurlar kentsel belleği de oluşturmaktadır. Kent, fizikselliğinin yanında, birtakım anıların ve öykülerin toplumsal bellekte birikmesiyle gelişen bir süreçtir. Kentlere kimlik kazandıran ve belleğini oluşturan unsurlar arasında anılar, tarih, doğal özellikler yanı sıra kentsel belleğin önemli unsurları olan taşınmaz kültür varlıkları ve kent müzeleri gelmektedir. Bu öğelerin varlığı ve devamlılıklarının sağlanması ile kentsel ve kültürel belleklerin yaşatılması mümkün olabilmektedir. Bu çalışmanın kapsamı dünya tarihine ismini I. Dünya Savaşı’nda Gelibolu Savaşları ile yazdıran Gelibolu şehrinin kentsel ve kültürel bellek bağlamında tarihsel süreçte irdelenmesidir. Bu çalışmada, Gelibolu şehri ve yakın çevresinin kentsel ve kültürel belleğini oluşturan öğelerin tespiti, bu öğelerin eski ve yeni durumlarının belirlenmesi, şehrin gelişimi ve değişimi içindeki durumlarının tespiti, kentsel ve kültürel belleği yaşatmak için gerekli çözüm önerilerinin getirilmesi amaçlanmaktadır.Keywords
Kentsel bellek, kültürel bellek, Gelibolu, tarihsel çevre, koruma.

Abstract

Cultural heritage is an important element of the city identity. The fact that this identity inheritance continues to exist is the cities with various historical and cultural assets. In Turkey, especially with immigration taking place, and urbanization since the 1950s, cities, city dwellers and after the society enter the process of change and in some cities, as a result of being in the negative aspects of this process, the problem of identity loss is seen. This leads to the degeneration of the cities and the loss of all their unique values. At the beginning of the elements that constitute the socio-cultural values and urban memories in the spatial formation of the cities, the observer (individual or community) and time are two important elements, which constitute the urban memory. The city is a process that develops through the accumulation of some memories and stories in social memory besides physicality. Urban identities include memorials, history, natural features as well as immovable cultural assets and urban museums, which are important elements of urban memory. It is possible to keep the urban and cultural memories alive by providing the presence and continuity of these items. The scope of this work is to examine the history of the Gallipoli city in the context of urban and cultural memory which was printed in the World War I in the Gallipoli Wars. In this study, it is aimed to determine the elements that constitute the urban and cultural memory of the Gallipoli city and its immediate surroundings, to determine the old and new conditions of these elements, to determine the situation in the development and change of the city, and to propose necessary solutions for living the urban and cultural memory.Keywords
Urban memory, cultural memory, Gallipoli, historical environment, conservation.