INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ COGNITIVE STRUCTURES TOWARDS THE CONCEPT OF TECHNOLOGY )

Author : Esra KIZILAY    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 22
Page : 1015-1021
317    316


Summary

Bu araştırmada amaç, fen bilgisi öğretmen adaylarının “teknoloji” kavramına ilişkin bilişsel yapılarını otaya çıkarmaktır. Araştırma verileri, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında bir üniversitenin fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören 24 öğretmen adayından toplanmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak kelime ilişkilendirme testi (KİT) kullanılmıştır. KİT için “teknoloji” kavramı anahtar kelime olarak belirlenmiştir. 30 saniye süre içerisinde öğretmen adayları “teknoloji” kavramı ile ilişkilendirdikleri kelimeleri KİT’e yazmışlardır. Elde edilen kelime ve frekanslar tablolaştırılmıştır. Öğretmen adaylarının “teknoloji” kavramı ile ilgili yazdıkları kelimeler kavram ağı haline getirilmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının “teknoloji” kavramı ile ilgili yazdıkları kelimeler incelendiğinde, 82 farklı kelimenin yazıldığı görülmüştür. Fen bilgisi öğretmen adaylarının “teknoloji” kavramını en fazla “bilgisayar (f:20)”, “telefon (f:14)”, “televizyon (f:9)”, “tablet (f:8)” ve “bilim (f:6)” kelimeleriyle ilişkilendirdikleri tespit edilmiştir. Araştırma bulguları, fen bilgisi öğretmen adaylarının “teknoloji” kavramını daha çok teknolojik araçlarla (bilgisayar, telefon, televizyon, ev aletleri, buzdolabı, ısıtıcı, mikser vb.) ilişkilendirdiğini göstermektedir. Bazı öğretmen adaylarının “teknoloji” kavramı ile fen alanında kullanılan bazı araçları (voltmetre, mikroskop vb.) ilişkilendirdikleri belirlenmiştir.Keywords
teknoloji, kelime ilişkilendirme testi, öğretmen adayları, bilişsel yapı

Abstract

The purpose of this research is to expose the cognitive structures of the pre-service science teachers' to the concept of "technology". The research data were collected from 24 teacher candidates who were educated in science education department of a university during 2015-2016 academic year. In the research, word association test (WAT) was used as a data collection tool. The concept of "technology" has been identified as the keyword. Within 30 seconds, the pre-service teachers wrote the words related to the concept of "technology" to the WAT. In the frame of the data obtained from the research, the words and frequencies are tabulated. Pre-service teachers’ words related to the concept of "technology" have been turned into concept networks. When the words written by the pre-service teachers about the concept of "technology" were examined, it was seen that 82 different words were written. It has been determined that pre-service science teachers are related to the concept of "technology" and “computer (f:20)”, “telephone (f:14)”, “television (f:9)”, “tablet (f:8)” and “science (f:6)” words. The findings of the research show that the pre-service science teachers relate the concept of "technology" with technological tools (computer, telephone, television, home appliances, refrigerator, heater, mixer etc.). It has been determined that some pre-service teachers relate the concept of "technology" with some tools used in the field of science (voltmeter, microscope, etc.).Keywords
technology, word association test, pre-service teachers, cognitive structures

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved