INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OSMANLI DÖNEMİ MİNYATÜR SANATINDA TOPOGRAFİK KENT
(TOPOGRAPHIC CITY DESCRIPTION IN THE OTTOMAN PERIOD MINYATURE ART )

Author : İrfan DÖNMEZ  & Parisa GÖKER  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 23
Page : 1121-1129
322    960


Summary

Osmanlı dönemi tarihsel süreç içinde erken, klasik ve geç Osmanlı dönemi olarak adlandırılmaktadır. Erken dönem olarak anılan süreçte birçok eserin varlığından söz edilebilmesine rağmen, konuları ve biçim özellikleri açısından özgünleşerek yerel bir üslup arayışını yansıtan eser çok fazla bulunmamaktadır. Osmanlı dönemi minyatür sanatı genellikle seyahatler, ordu seferleri ve dönemin sosyal yaşamını yansıtan saray hayatı, törenler gibi olayları konu edinmektedir. 16. Yüzyılın ortalarına doğru, Klasik Osmanlı Dönemi’nde Matrakçı Nasuh Efendi minyatür sanatında yerel biçimi belirleyen önemli eserler ortaya koymuştur. Genellikle Osmanlı ordusunun fethe yöneldiği kent ve limanların, İstanbul’un topografik ve figürsüz manzaralarını tasvir eden sanatçı, Osmanlı minyatür sanatına farklı bir anlayış kazandırmıştır. Bu çalışmada, Klasik Osmanlı Dönemi’nde Matrakçı Nasuh Efendi’nin minyatür çalışmalarının birkaç örneği ele alınarak, özellikle topografik kent tasvirleri, önemli törenler ve saray bahçelerinde gerçekleşen gündelik yaşam kültürü ile saray bahçelerindeki bitkisel tasarım ve yapı ögelerinin görsel biçimlendirilmesi resim sanatı, mekan kurgusu, peyzaj ve bahçe tasarımı bağlamında soyutlama yöntemi ile irdelenerek yorumlanmıştır.Keywords
Osmanlı Dönemi, Matrakçı Nasuh, Topografik Kent, Minyatür Sanatı

Abstract

Ottoman Empire’s historical process can be described as and analyzed under early, classical and late Ottoman Periods. Notwithstanding that a large number of works can be mentioned for the time course, referred as Early Period, the number of works, reflecting the local style-seeking by being distinguished in terms of their themes and stylistic characteristics, is relatively limited. Miniature craft in Ottoman period generally entreats such events as journeys, military expeditions, palace life which reflects the social life in this period, ceremonies etc. Towards mid-way through the 16th century, Matrakçi Nasuh Efendi produced significant works defining local style in the classical Ottoman Period. Depicturing the cities and harbors which the Ottoman Army leaned to conquer and topographical figureless views of Istanbul in general, the craftsman gave an insight to Ottoman miniature craft from a different perspective. In this study, by handling some examples of the Nasuh Efendi’s miniature works, topographical city depictions, significant ceremonies, the daily life culture in the palace gardens, botanical design in the palace gardens and visual forming of building elements in particular, have been analyzed and interpreted using the abstraction method in the context of painting art, venue setup, landscape and garden design.Keywords
Ottoman Period, Matrakçı Nasuh, Topographic City, Minyature Art

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved