INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PERİ MASALLARININ ÇOCUK PSİŞESİNDEKİ ÖNEMİ
(THE IMPORTANCE OF FAIRY TALES IN CHILD PSYCHE )

Author : Nesrin DUMAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 23
Page : 1078-1084
333    331


Summary

“Peri masalları” (fairy tales) olarak adlandırılan masallar; kökenini sözlü halk masallarından (folk tales) alan ayrı bir edebi türdür (akt. Duman, 2018:41). Geçmişine bakıldığında üst sınıfa mensup yetişkin bireyler için hazırlanmış olduğu anlaşılan bu masallar, zaman içerisinde içerdiği büyüme ve gelişme öğeleri ile çocukların da ilgisini çekmiştir. Bugün masallar, bütün kültürlerde çocuk edebiyatının ilk ve en önemli kaynağı olarak kabul edilir hale gelmiştir (Şahin, 2011). Masalların çocuk gelişimi ve eğitimi üzerindeki faydalarına dair hakkında pek çok yazı yazılmıştır. Jung psişenin yapısının en iyi çalışılabileceği ürünlerin; belirli kültürel bilince dair materyalleri daha az barındıran peri masalları olduğunu, bu bakımdan psişenin temel yapılarının daha net görülebildiğini ileri sürmüştür (akt. von Franz, 1996:15). Von Franz da, insanın temel özelliklerini en saf şekilde peri masallarının yansıttığını belirtmiştir (akt. Stevens-Guille&Boersma, 1992). Ancak masalların çocuğun psikolojik iyi oluşu üzerindeki etkilerinin incelendiği çalışmalar yeterli değildir. Bu çalışmada peri masallarının çocuk psişesi üzerindeki etkilerinin ve öneminin bir derlemesi yapılmıştır.Keywords
peri masalı, çocuk, psişe, psikolojik iyi oluş.

Abstract

The tales named as “fairy tales”; is a distinct literary genre which is originated from verbal folk tales (as cited in Duman, 2018:41). Historical development of fairy tales demonstrated that these tales have been prepared for adults of privileged class, and then they drawed children’s attention with their grown and developed elements. Nowadays, fairy tales have become the first and most important source of children’s literature in all cultures (Şahin, 2011). Many articles have been published in fairy tales’ contribution to children’s development and education. Jung suggested that the structure of psyche can be best studied with fairy tales which contain less material of certain cultural knowledge; therefore, the basic structures of the psyche can be seen more clearly (as cited in von Franz, 1996:15). Von Franz also stated that fairy tales reflect humanbeing’s essential characteristics in the purest form (as cited in Stevens-Guille&Boersma, 1992). However, there is a lack of study in fairy tales’ effects on children’s psychological wellbeing. This study illustrated a compilation of the effects and benefits of fairy tales on the child’s psyche.Keywords
fairy tale, child, psyche, psychological wellbeing.

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved