INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MARQUEZ'İN "İYİ KALPLİ ERENDİRA" HİKAYESİNDE BÜYÜLÜ VE FANTASTİK UNSURLAR
(MAGICAL AND FANTASTICAL ELEMENTS IN “THE INCREDIBLE AND SAD TALE OF INNOCENT ERENDIRA AND HER HEARTLESS GRANDMOTHER” BY MARQUEZ )

Author : Ercan GÜROVA    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 23
Page : 1209-1213
318    267


Summary

“Büyülü gerçekçilik” edebiyat kuramı bağlamında çok tartışılan bir terim olagelmiştir. Franz Roh bu terimi Post-Ekspresyonist Sanat ile bağlantılı olarak ilk defa 1925 yılında türettiğinden beri Latin Amerika ve Karayipler Kültüründe ilki 1940lar, diğeri 1950ler olmak üzere iki ana dönemle yakından ilişkilendirilmiştir. Bunlardan ilkinde kavram bölge nüfusunun “gündelik gerçekliğin imgelemleri” ile ontolojik anlamda gerekli olan “olağanüstü” ile yakından ilintili; ikincisinde ise 1950lerin sonu ve 1960larda yükselen Latin Amerika romanı ile ilintilidir. Önde gelen bir yazar olarak Gabriel Garcia Marquez büyülü gerçekçilik açısından zengin olan başarılı roman ve hikayeler yazmıştır. Bilinen hikayelerinden biri olan “İyi Kalpli Erendira ile İnsafsız Büyükannesinin İnanılmaz ve Acıklı Öyküsü” karakter ve olay örgüsü bakımından hem büyülü/olağanüstü unsurlar hem de akılcı/gerçekçi bileşenler içermektedir. Marquez’in hikayesi olan “İyi Kalpli Erendira” Todorov’un fantastik anlatım fikri olan karakter veya okuyucunun tarif edilen olayların doğal veya olağanüstü olup olmadığı arasında kararsızlık yaşamasını gösterir. Bu makalede, büyülü-gerçekçi unsurları ve Todorov’un fantastik fikrini ve bunun hikaye üzerinde uygulamasını inceleyeceğim.Keywords
büyülü gerçekçilik / fantastik / Todorov / Marquez

Abstract

The term “magical realism” has been a much debated subject in literary theory. Since Franz Roh first coined the term in 1925 in connection with Post-Expressionist Art, it has been most closely associated with two major periods in Latin American and Caribbean Culture,the first being that of the 1940s and 1950s, in which the concept was closely connected with that of the “marvellous” as something ontologically necessary to the regional population’s “vision of everyday reality”; and the second being that of the increasing period of the Latin American novel in the late 1950s and 1960s. As a prominent writer, Gabrial Garcia Marquez produced successful novels and short stories which are rich in magic realism. “The Incredible and Sad Tale of Innocent Erendira and Her Heartless Grandmother”, one of his well-known stories, contains both magical/supernatural elements and rational/realistic components in terms of characters and plot. Marquez’s story The Innocent Erendira illustrates Todorov’s idea of the fantastic narration which demonstrates a hesitation of the character or the reader between a natural or supernatural explanation of the events described. In this article, I will be examining the magical realist elements and Todorov’s idea of fantastic and their application on the story.Keywords
magical realism / fantastic / Todorov / Marquez

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved