INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BENLİK SAYGISI VE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM AND SUBMISSIVE BEHAVIORS )

Author : Hasan TUTAR  ; Nuran ÖZTÜRK BAŞPINAR & Sevilay GÜLER  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 22
Page : 1039-1053
784    709


Summary

Temel amacı öğretim elemanlarının benlik saygıları ve boyun eğici davranışlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymak olan bu çalışmanın diğer bir amacı, öğretim elemanlarının benlik saygısı ile boyun eğici davranışlarının bireysel özellikleri itibariyle farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırmanın temel sorusu “öğretim elemanlarının benlik saygısı algıları boyun eğici davranışları ne yönde ve nasıl etkilemektedir ve boyun eğici davranışlar ile benlik saygıları bireysel özellikleri itibariyle farklılaşmakta mıdır?” şeklinde belirlenmiştir. Nicel araştırma yöntemiyle tasarlanan araştırmada elde edilen veriler ilişki ve fark (ANOVA, korelasyon ve regresyon) testleri ile istatistiki analize tabi tutulmuştur. Katılımcıların benlik saygısı düzeylerini belirlemek için Rosenberg (1965) tarafından geliştirilen 5’li likert tipi 10 ifadeli “Benlik Saygısı Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Katılımcıların boyun eğme davranışlarını ise Gilbert ve Allan (1994) tarafından geliştirilen ve daha sonra Allan ve Gilbert (1997) tarafından yeniden tasarlanan 5’li likert tipi 16 ifadeli “Boyun Eğici Davranış Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre katılımcıların benlik saygısı algıları ile boyun eğici davranış algıları arasında bireysel özellikleri itibariyle anlamlı ölçüde farklılık vardır. Benlik saygısı ve boyun eğici davranış arasında istatistiksel bakımdan anlamlı ve ters yönlü (r=-0,386) orta düzeyde ilişkinin (p=0,000) olduğu ve benlik saygısının bağımsız, “boyun eğici davranış”ın ise bağımlı değişken olarak belirlendiği regresyon modelinde söz konusu modelin anlamlı (F=51,255; p=0,000); modelin ilişki katsayısı 0,386 ve toplam açıklanan varyansı %14,9 olduğu, beta katsayısı -0,386 olup, benlik saygısının boyun eğici davranışın yordanmasında ters yönde etkisinin varlığını göstermesi, benlik saygısının boyun eğici davranışları ortadan kaldırmada, eğitimin önemli bir katkısının olacağını göstermesi bakımından önemli olduğu kanaatine varılmıştır.Keywords
Benlik saygısı, boyun eğici davranışlar, kendilik değeri, öz değerlendirme

Abstract

Reveal the relation between self-esteem and submissive behaviors of lecturers is the basic aim of this study beside that another aim is to determine whether the instructors differ in their self-esteem and submissive behavior according to their individual characteristics. The basic question of the research is “how do the faculty members' self-esteem perceptions affect the subservient behaviors and how are the subservient behaviors and self-esteem differentiated by their individual characteristics?”. The statistical analysis was carried out by means of correlation and difference tests (ANOVA, correlation ve regression) obtained in the research designed by quantitative research method. The 5-point Likert-type 10-point Self-Esteem Scale developed by Rosenberg (1965) was used to determine participants' self-esteem levels. The submissive behaviors of the participants were "Submissive Behavior Scale" developed by Gilbert and Allan (1994) and then re-designed by Allan and Gilbert (1997) with a likert type of 16 expressions. In the measurement of submissive behaviors of the participants, a 5-point likert type 16-word "Submissive Behavior Scale" developed by Gilbert and Allan (1994) and then redesigned by Allan and Gilbert (1997) was used. According to the results of the research, there is a meaningful difference between participants' self-esteem perceptions and submissive perceptions. It was understood that there was a statistically meaningful and inverse (r = -0.386) moderate relationship (p = 0,000) between self-esteem and submissive behavior. In the regression model where self-esteem was determined as independent variable and submissive behavior as dependent variable, it was understood that the model was meaningful (F = 51,255; p = 0,000). The relationship coefficient of the model is 0.386 and the total variance is 14.9%. The beta coefficient is -0.386 and it is important for the self-esteem to show the presence of the reversed effect in the prediction of the submissive behavior, to show that self- esteem is a significant contribution to educationKeywords
self esteem, submissive behaviors, self worth, self evaluation