INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TIBBİ CİHAZ FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ: ÜLKE UYGULMALARINDAN ÖRNEKLER
(MEDICAL DEVICE PRICING STRATEGIES: EXAMPLES FROM COUNTRY PRACTICES )

Author : Gülpembe OĞUZHAN  & Ferdane Betül BÖLÜKBAŞI  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 1366-1378
346    302


Summary

Sağlık, hizmet sektörü içinde yer alsa da çok gelişmiş teknolojik ekipmanların kullanıldığı bir sektördür. Tıbbi cihazlar ve ekipmanlar kaliteli sağlık hizmeti sunumu için oldukça önemlidir. Aynı zamanda yüksek sağlık harcamalarını da beraberinde getirmektedir. Karar vericiler kaliteli sağlık hizmeti vermek ve sürdürülebilir bir ekonomi sağlayabilmek arasında dengeyi kurmakta çaba göstermektedirler. Tıbbi cihaz fiyatının belirlenmesi hastaya ulaşmasında önemli aşamalardan birini oluşturmaktadır. Son yıllarda artan harcamalar nedeni ile sağlık sektöründe tıbbi cihazın değerinin fiyat üzerindeki etkisi daha önemli hale gelmiştir. Bu çalışma ile literatürde bulunan araştırmalar incelenerek tıbbi cihaz fiyatlandırması ve ülkelerin benimsedikleri fiyatlandırma stratejilerine ilişkin bilgiler vermek amaçlanmıştır. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine ve teknoloji kullanımlarına bağlı olarak tıbbi cihaz sektöründe farklılıklar görülebilmektedir. Bu farklılıklar farklı fiyatlandırma yöntemlerini de beraberinde getirmektedir.Keywords
Tıbbi Cihaz, Fiyatlandırma, Tıbbi Cihaz Fiyatlandırması

Abstract

Health is a sector where highly developed technological equipments are used although it is in the service sector. Medical devices and equipment are very important for the delivery of quality healthcare. At the same time it brings high health expenditures. Decision-makers strive for a balance between providing quality healthcare and providing a sustainable economy. Determining the price of the medical device is one of the important steps for reaching the device to the patient. In recent years, the effect of the value of the medical device on the price has become more important in the health sector due to the increased expenditures. This study aims to give information by literature review about medical device pricing and pricing strategies which is adopted by countries. Differences can be seen in the medical device sector depending on the level of development of the countries and the technology usage.These differences are accompanied by different pricing methods.Keywords
Medical Device, Pricing, Medical Device Pricing

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved