INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(WRITING ANXIETY SCALE FOR PRIMARY SCHOOL STUDENT: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY )

Author : Mehmet KATRANCI  & Sezgin TEMEL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 1544-1555
317    418


Summary

Bu araştırmada, ilkokul öğrencilerinin yazma kaygılarını belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmada açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerini yapmak amacıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılında Sivas ve Kırıkkale il merkezindeki ilkokulların dördüncü sınıfında öğrenim gören öğrencilerden oluşan 721 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisine ulaşılmıştır. Öncelikle 53 maddeden oluşan taslak bir ölçek hazırlanmış ve alan uzmanı sekiz öğretim üyesinin görüşüne sunulmuştur. Uzmanların yaptığı değerlendirme sonucunda 14 madde ölçekten çıkarılmıştır. Son şekli verilen 39 maddelik taslak ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda dört faktör ve 20 maddeden oluşan; toplam varyansın %58.369’unu açıklayan bir ölçek elde edilmiştir. İkinci aşamada doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiş ve yapılan analiz sonucunda elde edilen uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin güvenilirliği, Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı ve test tekrar test tekniği ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ilkokul öğrencilerinin yazma kaygılarını belirlemek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı elde edildiği söylenebilir.Keywords
Yazma, yazma kaygısı, ilkokul öğrencileri, yazma kaygısı ölçeği

Abstract

This research aims to develop a valid and reliable scale to determine and evaluate the writing concerns of primary school students. The data was collected from 721 primary school students studying in Kırıkkale during 2017-2018 academic year in order to make exploratory and confirmatory factor analysis. First, a draft scale consisting of 53 items was prepared and eight faculty members were asked to work on it. Fourteen items were removed from the scale as a result of their evaluation. A scale with 39 items were prepared and the results of exploratory factor analysis to determine the validity of the structure showed that the scale has 4 factors and 20 items and explains 58.369% of the total variance. Confirmatory factor analysis was performed in the second stage and it was determined that the fit indices obtained at the end of the analysis were acceptable. Reliability of the scale was analysed by Cronbach alpha reliability coefficient and test – retest method. The analysis show that a valid and reliable measuring instrument was developed to determine the writing concerns of primary school students.Keywords
Writing, writing anxiety, primary school students, writing anxiety scale

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved