Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZIM YANLIŞI YAPMA DÜZEYLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI
(PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS' WRITING MISTAKE LEVELS: A CASE STUDY )

Yazar : Fatih KANA  & Tuğba GÜMÜŞKAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 1490-1500
200    171


Özet

Bireyler günlük hayatlarında sözlü anlatımla beraber yazılı anlatımı da kullanırlar. Bireyin kendini ifade etmesinde önemli bir yere sahip olan yazılı anlatımda yapılan yazım yanlışları bireylerin hayatı anlamlandırmasını ve dil becerilerini doğru bir şekilde kazanmasını etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının yazım yanlışı yapma düzeylerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Marmara bölgesinde bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 120 Türkçe Eğitimi Bölümü lisans öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmış olup betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre Türkçe öğretmeni adaylarının yazım yanlışı yapma düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Yapılan yanlışlar sınıf düzeyine ve cinsiyete göre değil, yazılan kelimeye göre değişiklik gösterdiği görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, Türkçe öğretmeni adayları, yazım yanlışı.

Abstract

Individuals use verbal and written narration in their daily lives. Writing mistakes made in written narration that have an important place in expression of the individual influence the individual's understanding of life and the correct acquisition of language skills. The aim of this research is to determine the level of writing mistakes of pre-servive Turkish teacher. For this purpose, qualitative research designs were used in this study. The sample of the research was a 120 undergraduate students of Turkish Education Department who are studying at a state university in the Marmara region. In the study, data were collected via semi-structured interview form and analyzed through descriptive analysis. According to the result of the research, it was seen that the level of the mistakes made by the Turkish teacher candidates is high. It is seen that the mistakes made vary according to the word, not the class level and the sex.Keywords
Turkish education, Turkish teacher candidates, writing mistake.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri