INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZIM YANLIŞI YAPMA DÜZEYLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI
(PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS' WRITING MISTAKE LEVELS: A CASE STUDY )

Author : Fatih KANA  & Tuğba GÜMÜŞKAYA  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 1490-1500
271    214


Summary

Bireyler günlük hayatlarında sözlü anlatımla beraber yazılı anlatımı da kullanırlar. Bireyin kendini ifade etmesinde önemli bir yere sahip olan yazılı anlatımda yapılan yazım yanlışları bireylerin hayatı anlamlandırmasını ve dil becerilerini doğru bir şekilde kazanmasını etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının yazım yanlışı yapma düzeylerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Marmara bölgesinde bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 120 Türkçe Eğitimi Bölümü lisans öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmış olup betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre Türkçe öğretmeni adaylarının yazım yanlışı yapma düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Yapılan yanlışlar sınıf düzeyine ve cinsiyete göre değil, yazılan kelimeye göre değişiklik gösterdiği görülmüştür.Keywords
Türkçe eğitimi, Türkçe öğretmeni adayları, yazım yanlışı.

Abstract

Individuals use verbal and written narration in their daily lives. Writing mistakes made in written narration that have an important place in expression of the individual influence the individual's understanding of life and the correct acquisition of language skills. The aim of this research is to determine the level of writing mistakes of pre-servive Turkish teacher. For this purpose, qualitative research designs were used in this study. The sample of the research was a 120 undergraduate students of Turkish Education Department who are studying at a state university in the Marmara region. In the study, data were collected via semi-structured interview form and analyzed through descriptive analysis. According to the result of the research, it was seen that the level of the mistakes made by the Turkish teacher candidates is high. It is seen that the mistakes made vary according to the word, not the class level and the sex.Keywords
Turkish education, Turkish teacher candidates, writing mistake.

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved