INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ASDEP KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN PERSONELLERİN HOMOFOBİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(ASSESSMENT OF HOMOPHOBIA LEVELS OF STAFF EMPLOYED FOR ASDEP )

Author : Taner ARTAN  & Aydın Olcay ÖZKAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 1501-1514
461    585


Summary

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2016 yılı itibariyle Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında personel istihdam etmeye başlamıştır. Program kapsamında istihdam edilen farklı meslek gruplarından pek çok personel, nihai olan "yaşam koşullarını iyileştirme" hedefiyle topluma hizmet sunmaktadırlar. Bu noktada toplumu oluşturan gruplardan biri olarak eşcinsel bireyler de, doğal olarak sunulan bu hizmetlerden faydalanma hakkına sahiptirler. Bu araştırmada, ASDEP kapsamında istihdam edilen personellerin; eşcinsel bireylere hizmet sunma noktasında tutum ve davranışlarına yansıyabilecek homofobi düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma dahilinde 171 kişiye ulaşılarak sosyo-demografik bilgi formu aracılığıyla genel demografik bilgiler edinilmiş ve ardından Hudson ve Ricketts Homofobi Ölçeği verilerek bu kişilerin homofobi düzeylerinin ölçülmesi sağlanmıştır. Katılımcılar; Türkiye'nin farklı illerinde yaşamakta ve yaşları 22 ile 43 arasında değişim göstermektedir. Katılımcılardan 128'inin biyolojik cinsiyeti kadın ve 43'ünün biyolojik cinsiyeti erkektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda sosyo-demografik sorulara verilen cevapların içerikleri katılımcıların homofobi düzeyleri açısından değerlendirilmiştir. Sonuçlar, ASDEP kapsamında istihdam edilen farklı meslek gruplarının homofobi düzeyleri arasında farklılık olduğunu ve aynı zamanda cinsiyet ile anne-baba eğitim durumunun homofobi düzeyini etkileyen bir faktör olduğunu ortaya koymuştur.Keywords
Homofobi, ASDEP, sosyal hizmet, sosyal çalışma

Abstract

As of 2016, The Ministry of Family and Social Policy has begun to employ staff under the Family Social Support Program (ASDEP). Many of the different professional groups employed under this program serve to the community with the aim of "improving living conditions". At this point, LGBTI individuals, as one of the groups that form the society, are naturally entitled to benefit from these offered services. In this research, it is aimed that levels of homophobia ofthe personnel employed under ASDEP that can be reflected in attitudes and behaviors during their serving to LGBTI individuals are assessed. Within the context of the research, 171 people were called and general demographic information were obtained through socio-demographic information form, and then Hudson and Ricketts Homophobia Scales were given to these people and their levels of homophobia were measured. Participants live in different provinces of Turkey and their ages varies between 22 and 43 years. Biological gender of 128 participants is female and 43’s is male. In accordance with the aim of the research, the contents of the answers given to socio-demographic questions were evaluated in terms of the homophobia levels of the participants. The results revealed that different occupational groups employed under ASDEP have different homophobia levels and educational situation of mother- father, sex are other factors affecting the homophobia level.Keywords
Homophobia, ASDEP, social work

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved