INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TIKANABİLİR KAMUSAL MALLARIN TEORİK ÇERÇEVESİ
(THE THEORETICAL FRAMEWORK OF CONGESTIBLE PUBLIC GOODS )

Author : Güngör ÖZCAN  & Hasan YAZAR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 1686-1694
420    475


Summary

Çalışma belli bir kapasite sınırını barındıran tıkanabilir kamusal malları konu edinmiştir. Bu doğrultuda tıkanabilir kamusal malların neler olduğu ve kamusal mallar içerisindeki yerinin tespiti amaçlanmaktadır. Çalışmada tıkanabilir kamusal malların teorik çerçevesi ortaya konmuştur. Tıkanabilir kamusal malların varlığı ve sunumu konusundaki bir takım problemler kamu maliyesini yakından ilgilendirmektedir. Nitekim özel kesim bu malların marjinal maliyetinin sıfır olduğu noktalarda üretimi bedelsiz gerçekleştiremeyeceği bilinmektedir. Ayrıca yarı kamusal mallar ve kulüp mallarının “tıkanabilir kamusal mallar” grubunu oluşturduğu görülmüştür. Hem yarı kamusal mallarda hem de kulüp mallarında belirli bir kapasite sınırı sonrası bu mallara olan talebin devamlılığı, fayda kayıplarına neden olmaktadır. Özünde kalabalıklaşma maliyeti problemini barındıran bu malların sunumunda kamusal fiyatlama yapılması ve kapasite sınırının genişletilmesi gerektiği görülmüştür.Keywords
Tıkanabilir kamusal mallar, kalabalıklaşma maliyeti, dışlama.

Abstract

The study has focused on congestible public goods with a certain capacity limit. In this direction, it is aimed to determine what is the congestible public good and its place in the public good. The theoretical framework of congestible public goods has been revealed in the study. A number of problems related to the existence and presentation of congestible public goods are closely related to public property. As a matter of fact, it is known that the private sector can not make production free of charge at the points where the marginal cost of these goods is zero. It has also been seen that semi-public goods and club goods constitute the "congestible public goods" group. The continuity of the demand for goods, both in semi-public properties and in club properties after a certain capacity limit, leads to loss of utility. It has been seen that public pricing and capacity limitations should be expanded in the presentation of these goods, which in itself contain the problem of crowded cost.Keywords
Congestible public goods, crowding cost, excluding.

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved