INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BİBLİYOTERAPİ UYGULAMASININ DEPRESYON ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF THE EFFICACY OF BIBLOTHERAPY APPLICATION ON DEPRESSION )

Author : Fatih BAL    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 1630-1640
228    443


Summary

Bu çalışmanın amacı, bibliyoterapi yönteminin depresyon üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde bulunan Mehmet Oyal Özel Eğitim Uygulama Okulu, Halıcıoğlu İşitme Engelliler Okulu ve İstanbul ilinde bulunan diğer özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çocukları eğitim alan 60 depresyon tanısı almış uygulma grubu ve 60 depresyon tanısı kontrol grubu oluşmaktadır. Katılımcılara demografik bilgi formu, CES Depresyon Ölçeği ve 5 farklı kitap okuma uygulaması (Bibliyoterapi) uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS (Statistical Package For Social Sciences) 22.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiş, verilerin analizinde eşleştirilmiş tekrarlı ölçümler t-testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, bibliyoterapi depresyon tanısı almış bireylerde anlamlı düzeyde etkilidir.Keywords
Bibliyoterapi, Depresyon, Terapi

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of the bibliotherapy method on depression. Mehmet Oyal Special Education Training School, Halıcıoğlu Hearing Impairment School and other special education and rehabilitation centers located in the province of Beyoğlu in Istanbul and the control group of 60 depressed mothers and 60 depressed mothers were trained. Demographic information form of participant, CES Depression Scale 5 different book reading applications (bibliotherapy) were applied. The obtained data were analyzed using SPSS (Statistical Package of Social Sciences) 22.0 statistical program and paired repeated measures t-test was used in the analysis of the data. According to the results obtained, bibliotherapy is significantly effective in individuals who have been diagnosed with depression.Keywords
Bibliotherapy, Depression, Therapy

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved