Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISI: SELÇUKLU BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
(FINANCIAL STRUCTURE OF LOCAL GOVERNMENTS: SELÇUKLU MUNICIPALITY SAMPLE )

Yazar : Servet SAY  ; Mehmet BÜYÜKÇİÇEK & Fatih İbrahim KURŞUNMADEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 1851-1858
167    169


Özet

Yerel yönetimler, belli bir coğrafi alan üzerinde yaşayan yerel topluluk üyelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ekonomik, sosyal, kültürel zenginliğe ilişkin yerel hizmetleri genel yetkiyle, kendi sorumluluğu doğrultusunda yerine getiren, yetkilerin yerel halka en yakın yönetim birimince kullanıldığı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özerk, demokratik kuruluşlardır. Yerel yönetimler; belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik ve idarelerden oluşan birimlerdir. Bağlı idareler, belediyelere bağlı ayrı tüzel kişiliği olan idareler (su ve kanalizasyon idareleri vb) dir. Yerel yönetimler, kamu yönetiminin önemli ve vazgeçilmez birimleridir. Hızlı kentleşme ve göç sonucunda ortaya çıkan nüfus artışıyla birlikte yerel yönetimlerin yerine getirdikleri hizmetlerin sayısı sürekli artmaktadır. Yerel yönetimlerin üstlendikleri görevleri yerine getirebilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için du¨zenli mali kaynağa sahip olmaları gerekmektedir. Başta belediye hizmetleri olmak üzere yerel nitelikli hizmetlerin yerine getirilmesi, giderek daha ileri düzeyde karşılanması ve bunlara yeni hizmet türlerinin eklenmesi büyük ölçekli yatırımları zorunlu kılmaktadır. Bu tür yatırımlar ile yapılacak tesisler yaşam standardını etkileyecektir. Bu nedenle yerel yönetimler için güçlü bir mali yapı en önemli unsur haline gelmiştir. Bu çalışmada Konya İli Selçuklu Belediyesi tarafından hazırlanan faaliyet raporları içerisinde yer alan “Mali Bilgiler ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar” bölümleri bir karşılaştırmaya tabi tutularak değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Belediye, gelir, gider, bütçe

Abstract

Local governments have been established to meet the needs of local community members living on a specific geographical area. Local services regarding economic, social and cultural riches are carried out by their general authority in line with their own responsibilities. Local governments are important and indispensable units of public administration. With the increase in population resulting from rapid urbanization and the migration have increased the number of services provided by local governments. Local governments need to have regular financial resources in order to be able to carry out their tasks and maintain their presence. The fulfillment of local quality services, primarily municipal services, and the addition of new types of services to these areas are becoming increasingly necessary. Such investments will affect the standard of living. For this reason, a strong financial structure for local governments has become the most important factor. In this study, the sections of "Financial Information and Explanations Related to the Financial Tables" included in the activity reports prepared by Selçuklu Municipality were evaluated by being subjected to a comparison.Keywords
Municipality, income, expense, budget

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri