INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISI: SELÇUKLU BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
(FINANCIAL STRUCTURE OF LOCAL GOVERNMENTS: SELÇUKLU MUNICIPALITY SAMPLE )

Author : Servet SAY  ; Mehmet BÜYÜKÇİÇEK & Fatih İbrahim KURŞUNMADEN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 1851-1858
236    227


Summary

Yerel yönetimler, belli bir coğrafi alan üzerinde yaşayan yerel topluluk üyelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ekonomik, sosyal, kültürel zenginliğe ilişkin yerel hizmetleri genel yetkiyle, kendi sorumluluğu doğrultusunda yerine getiren, yetkilerin yerel halka en yakın yönetim birimince kullanıldığı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özerk, demokratik kuruluşlardır. Yerel yönetimler; belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik ve idarelerden oluşan birimlerdir. Bağlı idareler, belediyelere bağlı ayrı tüzel kişiliği olan idareler (su ve kanalizasyon idareleri vb) dir. Yerel yönetimler, kamu yönetiminin önemli ve vazgeçilmez birimleridir. Hızlı kentleşme ve göç sonucunda ortaya çıkan nüfus artışıyla birlikte yerel yönetimlerin yerine getirdikleri hizmetlerin sayısı sürekli artmaktadır. Yerel yönetimlerin üstlendikleri görevleri yerine getirebilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için du¨zenli mali kaynağa sahip olmaları gerekmektedir. Başta belediye hizmetleri olmak üzere yerel nitelikli hizmetlerin yerine getirilmesi, giderek daha ileri düzeyde karşılanması ve bunlara yeni hizmet türlerinin eklenmesi büyük ölçekli yatırımları zorunlu kılmaktadır. Bu tür yatırımlar ile yapılacak tesisler yaşam standardını etkileyecektir. Bu nedenle yerel yönetimler için güçlü bir mali yapı en önemli unsur haline gelmiştir. Bu çalışmada Konya İli Selçuklu Belediyesi tarafından hazırlanan faaliyet raporları içerisinde yer alan “Mali Bilgiler ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar” bölümleri bir karşılaştırmaya tabi tutularak değerlendirilmiştir.Keywords
Belediye, gelir, gider, bütçe

Abstract

Local governments have been established to meet the needs of local community members living on a specific geographical area. Local services regarding economic, social and cultural riches are carried out by their general authority in line with their own responsibilities. Local governments are important and indispensable units of public administration. With the increase in population resulting from rapid urbanization and the migration have increased the number of services provided by local governments. Local governments need to have regular financial resources in order to be able to carry out their tasks and maintain their presence. The fulfillment of local quality services, primarily municipal services, and the addition of new types of services to these areas are becoming increasingly necessary. Such investments will affect the standard of living. For this reason, a strong financial structure for local governments has become the most important factor. In this study, the sections of "Financial Information and Explanations Related to the Financial Tables" included in the activity reports prepared by Selçuklu Municipality were evaluated by being subjected to a comparison.Keywords
Municipality, income, expense, budget

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved