INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DEPRESYONLA BAŞETMEDE GRUPLA TERAPİ UYGULAMASI: DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
(GROUP THERAPY PRACTICE WITH DEPRESSION: AN EXPERIMENTAL STUDY )

Author : Taner ARTAN  & Fatmanur ALSANCAK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 1822-1828
229    203


Summary

21. yüzyılda sıklıkla karşılaştığımız depresyon özel terapi grupları ile iyileştirilebilmektedir. Bu çalışmada depresyon tanısı alan bir grup öğrenci bilişsel terapi kuramı çerçevesinde grupla terapi sürecine katılmıştır. Araştırmanın deney grubunu Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünde okuyan ve amaçlı olarak seçilen 7 öğrenci oluşturmaktadır. 8 haftalık terapi oturumlarının ilk ve son oturumunda öğrencilere Beck Depresyon Envanteri uygulanarak grupla terapi sürecinin öğrencilerin depresyon düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Verilerin işlenmesi ve analizinde Non-Parametrik T Testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmış ve grup üyelerinin haftalık raporları incelenerek betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Öğrencilerin depresyon düzeylerinde anlamlı farklılık olduğu görülmüş ve grupla terapinin öğrencilerin umutsuzluk, uykusuzluk, başarı, kendisini suçlama gibi bilişsel süreçlerinde değişim olduğu ortaya çıkmıştır. Grup üyelerinin sosyodemografik bilgileri ve grup çalışması süreci hakkındaki düşünceleri de bunu desteklemektedir. Bu çalışmanın sosyal hizmet mesleğinin uygulama alanlarından birisi olduğu ancak sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmüştür. Bu bağlamda çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı beklenmektedir.Keywords
Depresyon, Bilişsel Terapi, Grupla Terapi, Sosyal Hizmet.

Abstract

The depression that we often encounter in the 21st century can be cured with special therapy groups. In this study, a group of students diagnosed with depression participated in the therapy process with the group of cognitive therapy theory. The experimental group of the research is composed of 7 students who are selected in the Social Work Department of the Faculty of Science and Literature of Sakarya University and selected for the purpose. In the first and last session of the 8-week therapy sessions, the effect of the group therapy period on the depression levels of the students was examined by applying the Beck Depression Inventory. In the processing and analysis of the data, Non-Parametric T-Test and Wilcoxon Signed Ranks Test were applied and descriptive analysis technique was used by examining the weekly reports of the group members. It was observed that there was a significant difference in the depression levels of the students and it was revealed that the group had a change in the cognitive processes such as despair, insomnia, success, blaming oneself. Sociodemographic information of the group members and their thoughts on the group work process support this. It was seen that this work was one of the application areas of the Social Work profession, but only in limited numbers. It is expected that stduyinging in this context will contribute to the literature.Keywords
Depression, Cognitive Therapy, Group Work, Social Work.

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved