INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖĞRETMENLERİN GÖZÜNDEN DENETİM: SORUNLAR ve BEKLENTİLER
(SUPERVISION PERCEIVED BY TEACHERS: ISSUES and EXPECTATIONS )

Author : Elif ERGÜN  & Salih Paşa MEMİŞOĞLU  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 1885-1899
243    204


Summary

Bu araştırma öğretmenlerin denetime yönelik algılarını, denetim sisteminde gördükleri sorunları ve denetim sisteminden beklentilerini incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Çalışma grubu, 2015-2016 eğitim öğretim yılı süresince Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışmakta olan 29 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formuyla toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre denetimdeki sorunlar denetimin uzman kişiler tarafından yapılmaması, eksik aramaya yönelik olması, objektif değerlendirmenin olmaması, evrak denetimine gereğinden fazla önem verilmesi ve denetimin sıklığının az olmasıdır. Denetimin eğitim denetmenleri ya da eğitimin tüm paydaşları tarafından yapılması vurgulanmıştır. Öğretmenlerin denetime yönelik istekleri ise: sürekli olması, rehberliğe önem verilmesi, öğretmen başarısına önem verilmesi, yapıcı olması, baskı unsuru olmaktan çıkarılması, çevre koşullarının dikkate alınması ve objektif olmasıdır.Keywords
Denetim, öğretmen denetimi, denetim sorunları.

Abstract

This study aimed to explore the perceptions of teachers on supervision, issues and expactations perceived by teachers on current supervision system in Turkey. The study was conducted with phenomenological method, which is one of the qualitative research designs. Study group consisted of 29 teachers working at state schools during the 2015-2016 academic term. Data were collected with a questionnaire form developed by researchers and analyzed with content analysis. According to the results supervision problems were found as: supervisions are not done by experts, inspectors aim to find the deficiencies of teachers, there is not an objective evaluation, inspectors put emphasis on paperwork more than needed and also supervision frequency in schools is not enough. It was emphasized that supervisions should be done by inspectors or by all partners in education system. Teachers’ requests regarding supervision were these: supervisions should be continuous, inspectors should put emphasis on guidance and teacher achievements, supervision should be constructive and should not be used as an element of oppression, inspectors should take environmental conditions into consideration and they should be objective.Keywords
Supervision, teacher supervision, supervision issues.

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved