INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BURSA İLİNDE 9-15 YAŞ ARASINDAKİ BİR ÖRNEKLEM GRUBUNDA ÇOCUK VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞUN EPİDEMİYOLOJİK VE FENOMENOLOJİK ÖZELLİKLERİ
(EPIDEMIOLOGICAL AND PHENOMENOLOGICAL FEATURES OF OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER IN 9-15 YEARS OLD CHILDREN AND ADOLESCENTS IN BURSA SAMPLING )

Author : Neslim GÜVENDEĞER DOKSAT  ;Suna TANELİ & Erdi BAHADIR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 1836-1850
229    199


Summary

Amaç, Bursa merkez ilçelerinden alınan bir örneklem grubunda çocuk ve ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluğun görülme oranını, sosyodemografik özelliklerini ve fenomenolojisini araştırmaktır. Çalışmaya 1997-1998 eğitim ve öğretim döneminde, Bursa ilköğretim okullarından rastgele seçilen 4-8. sınıf öğrencileri ve velileri katılmıştır. OKB’nin DSM kriterlerini kapsayan tarama anketi dağıtılarak, 1556 veliden dönüş sağlanmıştır. En az bir semptomun mevcut olduğu nitelendirilen, yaşı 11,99±1,39 olan, 805 öğrenci karşılıklı görüşmeye alınmıştır. OKB ve subklinik OKB görülme oranı her birisi için %9,9 bulunmuştur. OKB grubunda kız/erkek oranı yaklaşık eşittir. Subklinik OKB grubunda, erkek/kız oranı 1,5’dir. OKB grubunda obsesyon şekillerinde en sık korku (%50), düşünce (%28,9) ve şüphe (%15), kompulsiyon şekillerinde en sık; törensel davranışlar (%57,5), kontrol etme (%43,8) ve tekrarlama (%36,3) saptanmıştır. Kompulsiyonlarda; sayı sayma (%43,8) olarak saptanmıştır. Temizleme ve el yıkama kompulsiyonu, literatür bilgilerinin çoğunluğundan farklı olarak %21,3 oranıyla beşinci sıradadır. Bu fenomenolojik özellikler değerlendirildiğinde, toplumsal örneklemde görülme sıklığında kültüre özgü sıra değişikliğinin olabileceği kanısına varılmıştır.Keywords
Obsesif kompulsif bozukluk, fenomenoloji

Abstract

Aim is to investigate incidence, sociodemographic characteristics and phenomenology of Obsessive Compulsive Disorder in children and adolescents in a sampling group from Bursa central districts. Participants included randomly selected 4-8th grade students and their parens attending elementary schools during 1997-1998. Survey covering OCD criteria was disseminated. 805 students, aged 11,99 ± 1,39 years, presenting at least one symptom, were interviewed. Incidence of OCD and subclinical OCD was 9.9% for each. Male / female ratio in OCD, is approximately equal. Forms of obsessions were; fear (50%), thoughts (28.9%) and suspicion (15%) and the most comon forms of compulsions were ritualistic behaviors (57.5%), controlling (43.8%) and repetition (36.3%) in the OCD group. Compared to literature, cleaning and hand washing compulsions were found to be less with a range of 21.3% . It was concluded that in social sampling groups of OCD, there may be culture specific sequencial changes in frequency of symptoms.Keywords
obsessive compulsive disorder, phenomenology

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved