Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BURSA İLİNDE 9-15 YAŞ ARASINDAKİ BİR ÖRNEKLEM GRUBUNDA ÇOCUK VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞUN EPİDEMİYOLOJİK VE FENOMENOLOJİK ÖZELLİKLERİ
(EPIDEMIOLOGICAL AND PHENOMENOLOGICAL FEATURES OF OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER IN 9-15 YEARS OLD CHILDREN AND ADOLESCENTS IN BURSA SAMPLING )

Yazar : Neslim GÜVENDEĞER DOKSAT  ;Suna TANELİ & Erdi BAHADIR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 24
Sayfa : 1836-1850
173    142


Özet

Amaç, Bursa merkez ilçelerinden alınan bir örneklem grubunda çocuk ve ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluğun görülme oranını, sosyodemografik özelliklerini ve fenomenolojisini araştırmaktır. Çalışmaya 1997-1998 eğitim ve öğretim döneminde, Bursa ilköğretim okullarından rastgele seçilen 4-8. sınıf öğrencileri ve velileri katılmıştır. OKB’nin DSM kriterlerini kapsayan tarama anketi dağıtılarak, 1556 veliden dönüş sağlanmıştır. En az bir semptomun mevcut olduğu nitelendirilen, yaşı 11,99±1,39 olan, 805 öğrenci karşılıklı görüşmeye alınmıştır. OKB ve subklinik OKB görülme oranı her birisi için %9,9 bulunmuştur. OKB grubunda kız/erkek oranı yaklaşık eşittir. Subklinik OKB grubunda, erkek/kız oranı 1,5’dir. OKB grubunda obsesyon şekillerinde en sık korku (%50), düşünce (%28,9) ve şüphe (%15), kompulsiyon şekillerinde en sık; törensel davranışlar (%57,5), kontrol etme (%43,8) ve tekrarlama (%36,3) saptanmıştır. Kompulsiyonlarda; sayı sayma (%43,8) olarak saptanmıştır. Temizleme ve el yıkama kompulsiyonu, literatür bilgilerinin çoğunluğundan farklı olarak %21,3 oranıyla beşinci sıradadır. Bu fenomenolojik özellikler değerlendirildiğinde, toplumsal örneklemde görülme sıklığında kültüre özgü sıra değişikliğinin olabileceği kanısına varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Obsesif kompulsif bozukluk, fenomenoloji

Abstract

Aim is to investigate incidence, sociodemographic characteristics and phenomenology of Obsessive Compulsive Disorder in children and adolescents in a sampling group from Bursa central districts. Participants included randomly selected 4-8th grade students and their parens attending elementary schools during 1997-1998. Survey covering OCD criteria was disseminated. 805 students, aged 11,99 ± 1,39 years, presenting at least one symptom, were interviewed. Incidence of OCD and subclinical OCD was 9.9% for each. Male / female ratio in OCD, is approximately equal. Forms of obsessions were; fear (50%), thoughts (28.9%) and suspicion (15%) and the most comon forms of compulsions were ritualistic behaviors (57.5%), controlling (43.8%) and repetition (36.3%) in the OCD group. Compared to literature, cleaning and hand washing compulsions were found to be less with a range of 21.3% . It was concluded that in social sampling groups of OCD, there may be culture specific sequencial changes in frequency of symptoms.Keywords
obsessive compulsive disorder, phenomenology

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri