INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OVERVIEW OF COSMOLOGICAL ASPECT OF TURKISH TENT
(OVERVIEW OF COSMOLOGICAL ASPECT OF TURKISH TENT )

Author : HASAN AKSOY    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 1829-1835
293    181


Summary

Konar-göçer hayat tarzının gerekliliklerini sağlayan çadır, kültürün mekâna yansımış en önemli argümanıdır. Sürekli yaylak-kışlak arasında gidip gelen Türkler, taşıması kolay ve çabuk kurulabilen çadırları uzun süre kullanmışlardır. Çadır, konar-göçerlerin aktif yaşam tarzına uygunluk göstermiştir. Çadırın bir yerden başka bir yere taşınması hayvan sırtında olabildiği gibi, altına yüksek tekerlekler koyularak da yapılabilmiştir. Yaşam koşulları, hava şartları ve bazı yaşamsal gereksinimler çadırın farklı tiplerde ve ebatlarda ortaya çıkmasına neden olmuştur. İnsan zihni, çevresindeki maddi şartların ve kaynakların etkisi ile yaşadığı ortamın ve hayatın manasındaki sırları algılamaya çalışmaktadır. Türk kültüründe önemli bir yeri olan çadırlar, bu algılama çalışmasına iyi bir örnektir. Nitekim Türkler yaşadıkları hayat tarzına uygun çadırlarını hem gerçek hayatta hem de manevi hayatta kullanmışlardır. Çadır, dinsel alanda etkin bir sembol olarak kullanılmıştır. Bu makalede, İslam öncesi dönem Türk çadırının göksel âlemle olan ilişkisinin yeri tespit edildikten sonra, çadırın değeri ve işlevi kozmolojik mana üzerinden tartışılmaya çalışılacaktır.Keywords
Anahtar kelimeler: Türk, çadır, göksel âlem, evren, Oğuz Kağan Destanı.

Abstract

The tent, which provides the necessities of the nomadic lifestyle, is the most important argument of culture and reflected from culture to place. The Turks who commutes between summer pasture - winter quarters, have used tents which can be built easily and quickly for a long time. The tent has been adapted to the active lifestyle of the nomads. Moving the tent from one place to another could be done on the back of the animal or by putting high wheels under it. Living conditions, weather conditions and some vital necessities have caused the tent to appear in different types and sizes. The human mind is trying to perceive the secrets of life and the environment in which it lives with the material conditions and resources of its surroundings. Tents, which have an important place in Turkish culture, are a good example of this perception study. As a matter of fact, the Turks used their tents suitable for their lifestyle in both real life and spiritual life. The tent was used as an effective symbol on the religious area. In this article, the relationship between the pre-Islamic Turkish tent and the heavenly world will be determined, and then the tent's value and function will be tried to be discussed through the cosmological meaning.Keywords
Key words: Turk, tent, heavenly world, universe, Oghuz Khan Epic.

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved