Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN 12-14 YAŞ ARALIĞINDA SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF THE AGGRESSIVENESS LEVELS OF THE STUDENTS AGED 12-14 WHO ENGAGED IN SPORTS AND NON-SPORTS ATTENDİNG SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS )

Yazar : Lokman ARSLAN  & Korkmaz YİĞİTER  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 25
Sayfa : 1900-1908
209    283


Özet
<p>Bu &ccedil;alışma, orta &ouml;ğretim d&uuml;zeyinde &ouml;ğrenim g&ouml;ren spor yapan ve spor yapmayan 12-14 yaş aralığı &ouml;ğrencilerin saldırganlık d&uuml;zeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 640 &ouml;ğrenci g&ouml;n&uuml;ll&uuml; olarak katılmıştır. &Ccedil;alışmada demografik &ouml;zellikleri belirlemek i&ccedil;in bilgi formu, bireylerin saldırganlık d&uuml;zeylerini belirlemek i&ccedil;in Buss ve Perry (1992) tarafından geliştirilen Saldırganlık &Ouml;l&ccedil;eği (SO) (Aggression Questionnaire) kullanılmıştır (Buss, 1992). &Ouml;l&ccedil;eğin T&uuml;rk&ccedil;e&rsquo;ye uyarlaması ise Can tarafından ger&ccedil;ekleştirilmiştir (Can, 2002). Verilerin analizi i&ccedil;in ortalama, standart sapma analiz teknikleri kullanılmıştır. Farklılıkları belirlemek i&ccedil;in Independent t test, One Way Anova yapılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde anlamlılık d&uuml;zeyi p&lt;0.05 alınmıştır. Sonu&ccedil;lara g&ouml;re, s&ouml;zel, fiziksel saldırganlık, &ouml;fke ve d&uuml;şmanlık alt boyutlarında, spor yapanlar ile yapmanlar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıca fiziksel ve s&ouml;zel saldırganlıkta cinsiyet a&ccedil;ısından anlamlı bir fark bulunmuştur. Spor yapmayan bireylerin saldırganlık oranlarının daha y&uuml;ksek olduğu tespit edilmiştir.</p>

Anahtar Kelimeler
Spor Kültürü, Saldırganlık, Toplum ve İnsan, Psikoloji

Abstract
<p>This study was carried out to compare the aggressiveness levels of the students aged 12-14 who engaged in sports and non-sports attending secondary education institutions. 640 volunteer students participated in the study. Information form was used to determine demographics features of the participants, also, the Aggression Questionnaire (SO) developed by Buss and Perry (1992) was used to determine the level of aggressiveness of the students in the study. The adaptation of the scale to Turkish was done by Can (Can, 2002). Mean, standard deviation analysis techniques were used for the analysis of the data. Independent t test, One Way Anova, was used to determine the differences. When the obtained data were evaluated statistically, the level of significance was taken as (p&lt;0,05). As a result of the analyzes, those who did not play at all was found to be higher than those who did sports as amateurs and those who played at leisure time in Physical Aggression, Verbal Aggression, Anger and Hostility subscales, and this was statistically significant (p&lt;0,05). The Physical Aggression and Verbal Aggression subscales were compared, the average of the male students was found to be higher than female students in the study and a statistically significant result was observed (p&lt;0,05). It has been observed that participants who do not play sports have more aggressive attitudes and behaviors than those who exercise or play in leisure.</p>

Keywords
Sport Culture, Aggression, Society and Human, Psychology

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri